Vannområdeutvalget Morsa har i mange år drevet forsknings- og utviklings-arbeid i forbindelse med mindre avløpsrenseanlegg, spesielt i forhold til minirenseanlegg. I 2014 ble FoU-prosjektet ”Optimalisering av fosforfjerning fra renseanlegg i spredt bebyggelse”, med Vannområdeutvalget Morsa som oppdragsgiver, gjennomført. I den forbindelse ble det utarbeidet flere rapporter og notater. Det er henvist til disse nedenfor.

Høsten 2010 og våren 2011 har tilsyn og kontroll av i alt ca. 800 renseanlegg i spredt bebyggelse i Vannområdetutvalget Morsa vist at det er en del avvik, særlig gjelder dette fosforrensing. Det er derfor kunnskapsbehov på en rekke delområder i tilknytning til denne type avløpsløsninger. Det gjelder prosessmessige forhold i forbindelse med hver enkelt anleggstype så vel som forhold som tildels er uavhengig av anleggstype. Dette gjelder da i første rekke fysisk plassering, ledningsnettets beskaffenhet, feilkoblinger (taknedløp etc.), organisk og hydraulisk overbelastning, feil bruk av anlegget osv.

 

I tillegg har tidligere undersøkelse knyttet til prøvetakingsmetoder også avdekket behov for økt kunnskap og utvikling av surrogatparametere for å redusere kostnader og forenkle prøvetakingen.

KONTAKTPERSON

Utarbeidede rapporter

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg – eksempel fra vannområde Morsa

Rapporten er en oppsummering av flere års forsknings- og utviklingssamarbeid i forbindelse med minirenseanlegg i Vann-områdeutvalget Morsa. To pilotprosjekt ble gjennomført i perioden 2006-2008. Resultatene dannet grunnlaget for revidering av de lokale forskriftene i Morsa, samt utvikling av en del veiledningsmateriale for anleggs-eiere og kommunale saksbehandlere. Resultatene ga også ideen til norges første doktorgrad om separate avløpsanlegg, som ble utført av Erik Johannessen og forsvart ved UMB i 2012. Parallelt med dette gjennomførte Driftsassistansen i Østfold /DaØ) tilsyn på rundt 800 små renseanlegg i 2010-2011. En grundig evaluering av resultatene og erfaringene fra tilsynet har også vært en del av dette arbeidet. 

 

Alt dette arbeidet er oppsummert her og som leseren vil forstå, ligger det et omfattende arbeid bak det som er presentert i denne korte sammendragsrapporten. De som er interessert i å dykke ned i detaljene er velkomne til å lese de forskjellige rapportene, veiledere, vitenskapelige artiklene eller notater som sammendrags-rapporten bygger på. Se nettsiden www.morsa.org.   

Langtidsundersøkelser av minirenseanlegg - vannmengder og driftsstabilitet

Rapporten omhandler langtidsundersøkelse av minirenseanlegg, hvor elementer som døgn/ukevariasjon, vannmengder og anleggenes driftsstabilitet inngår.

Undersøkelse av turbiditet som surrogatparameter - i forbindelse med utslippskontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Rapporten omhandler undersøkelser rettet mot utvikling av turbiditet som surrogatparameter for utslippskontroll av avløpsrenseanlegg i spredt bebyggelse.

 

Totalfosfor er tilnærmet lik summen av partikulær fosfor og ortofosfat. Tidligere undersøkelser viser at det er en sterk korrelasjon mellom suspendert stoff og partikulær fosfor (samt Tot-P). Tilsvarende gode korrelasjoner mellom turbiditet og suspendert stoff er vanlig i avløps-vann. En kombinasjon av in-situ målinger av turbiditet (og evt. orto-fosfat) vil derfor kunne fungere godt som surrogatparameter for fosfor. Studien har vært gjennomført med hensikt å utvikle korrelasjonsmodeller for SS/Turbiditet, Turbiditet/BOF og ikke minst Turbiditet/Fosfor.

 

Hensikten med studiet er å spare kostnader i forbindelse med gjennomføringen av kontrollprogrammet som er iverksatt i Morsa, og som vil bli gjennomført i andre kommuner etter hvert.

Diagnostisering av avvik på minirenseanlegg

Rapporten omhandler diagnostisering av avvik på minirenseanlegg, med fokus på registrering av vannmengder i renseanleggene, samt observasjoner gjort av leverandørenes servicepersonell og egne observasjoner gjort i felt.

Notater fra FoU-prosjektet

Kontroll av minirenseanlegg - kriterier for avviksbehandling

Gjennomført tilsyn i Morsa avdekket en del avvik, og det viste seg at den valgte modellen ikke var tilfredsstillende definert mht. hvordan man i praksis skal utføre avviksbehandlingen. Alternativ modell for oppfølging av tilsyn er derfor skissert i dette notatet.

Kriterier for installasjon av minirenseanlegg 

Ved besøk på rundt 800 avløpsanlegg, er det avdekket flere kritikk-verdige forhold vedrørende installasjon av renseanleggene. Det finnes i dag ingen spesielle kriterier for installasjon av renseanlegg i spredt bebyggelse, som tar hensyn til anleggets tilgjengelighet for tilsyn eller plassering i forhold til utearealer som lekeplass for barn osv. (unngå luktulemper). Det tas heller ikke tilstrekkelig hensyn til ledningsnettets beskaffenhet og/eller hvilke andre regn– og spillvannsledninger som er koplet på.