Det er vedtatt en felles lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for 8 kommuner i Jærregionen. Forskriften følges av et søknadsskjema med veileder utarbeidet etter mal fra statlige myndigheter som beskrevet i Norsk Vann rapport. Det et også utarbeidet en sjekkliste for saksbehandlere.

Den lokale forskriften beskriver via tekst og kart rensekravene til de forskjellige nedslagsfeltene I noen nedslagsfelt i regionen avviker rensekravene fra standard rensekrav i Forurensningsforskriften, slik at lokale forhold og målsetninger blir ivaretatt. Det er valg å sette rensekrav i % fjerning slik som forurensningsforskriften legger opp til og at rensekrav er knyttet opp til renseklasser som beskrevet på avlop.no og at det vises til denne hjemmesiden for veiledning om hvilke renseanlegg som er tilfredsstillende innenfor de forskjellige renseklassene.

Det stilles krav til bindende avtaler om drift og vedlikehold mellom leverandør, eier og kommune.

 

Lokal avløpsforskrift for Jærregionen

0.051 MB pdf

Kommentarer til forskrift

0.045 MB pdf

Søknadsskjema

0.77 MB doc

Søkeveiledning

0.214 MB pdf

Sjekkliste/Saksbehandlerveiledning

0.152 MB pdf

Brosjyre om felles forskrift

0.405 MB pdf

Faktaark om mindre avløpsanlegg

0.107 MB pdf

Sanering - Tiltak på avløp i spredt bebyggelse

Hå kommune:

Nedenfor er dokumenter som beskriver "Hå-modellen" for opprydding i avløp i spredt bebeyggelse:

 

Notat om fremgangsmåte for kloakkering i spredt bebyggelse - Hå kommune

0.044 MB pdf

Oppstart av kloakkering i spredt bebyggelse - Hå kommune

0.031 MB pdf

Støtte til legging av kloakkledninger utenfor tettbebygd strøk - Hå kommune

0.011 MB pdf

Sandnes kommune:

Tabellen nedenfor viser omfanget av standardbrev som Sandnes kommune benytter i forbindelse med sanering. Dokumenter som er tilgjengelige via link er understreket.

 

Navn Standardbrev

Innhold

Standardbrev01

Varsel om pålegg

Standardbrev02

Frafall krav/varsel

Standardbrev03

Pålegg/krav

Standardbrev04

Tilskudd

Standardbrev05

Purring

Standardbrev06

Svarbrev ved klage

Standardbrev07

Tilskudd 2

Standardbrev08

Tvangsmulkt

Standardbrev09

Anmodning om innkreving av tvangsmulkt

Standardbrev10

Oppdatert restanse tvangsmulkt

Standardbrev11

Bekreftelse på sanering OK