Et infiltrasjonsanlegg har to rensetrinn; et forbehandlingstrinn, bestående av slamavskiller der flyteslam og sedimenterbart slam holdes tilbake, og et hovedrensetrinn, bestående av infiltrasjonsfilter der det slamavskilte avløpsvannet ledes ut i stedlige jordmasser for videre rensing.

Et infiltrasjonsanlegg består normalt av slamavskiller, pumpekum (alternativt fordelingskum) og infiltrasjonsfilter. Et infiltrasjonsfilter kan utformes som grøfter eller basseng. Infiltrasjonsfiltre kan etableres dypt eller grunt i jordprofilet, alternativt etableres på terrengoverflaten. Infiltrasjonsfiltre kan også bygges som jordhaug - oppbygd filter, der det legges et sandlag mellom fordelingslaget og stedlige jordmasser. 


Avløpsvannet ledes med selvfall til slamavskiller. Vannet ledes med selvfall videre til pumpekum. Fra pumpekummen pumpes vannet til infiltrasjonsrør i et infiltrasjonsfilter. Vannet fordeles der over hele filterflaten via huller i infiltrasjonsrørene og et fordelingslag. Et fordelingslag består av pukk, singel eller grov Filtralite. Over fordelingslaget er det lagt en duk for masseseparasjon, samt eventuelt et isolasjonslag som forhindrer frost i anlegget. Fra fordelingslaget trenger avløpsvannet ned i de stedegne massene under anlegget, der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Renseprosessene er mest aktive i umettet sone, og avstanden fra fordelingslagets bunn - filterflaten - til høyeste grunnvannsstand skal være være minimum 0,5 meter. 

Infiltrasjonsanlegg skal etableres med peilerør for registrering av eventuell vannoppstuving i fordelingslaget.

KONTAKTPERSON