Avlsråd

Kuregisteret kan brukes til å gi produsenten råd om valg av avlsokse.

I Kuregisteret er det mulig å simulere paringer mellom kyr og potensielle avlsokser, enten det er gardsokser eller seminokser. En simulert paring viser innavlsgraden på forventet avkom og produsenten får råd om det er en heldig eller uheldig kombinasjon.

Dersom du ønsker en paringsliste for bruk av semin trenger vi ditt produsentnummer. Er det en gardsokse du vil sjekke trenger vi oksens opprinnelsesmerke i tillegg til ditt produsentnummer. Norsk genressurssenter har ikke oversikt over tilgjengelige gardsokser. Du må enten finne oksen selv, eller kontakte respektive raselag.

Ved bruk av gardsokse så anbefaler vi at du i tillegg til slektskapet også vurderer andre egenskaper.