Beitestatistikk - talgrunnlag

Statistikk frå Organisert beitebruk for alle beitelag i Noreg frå 1981 - 2023, og fylkesstatistikk frå 1970 - 2023.

Ammeku på utmarksbeite i Kvanndalen, Voss. Foto: Michael Angeloff
Storfe på utmarksbeite_Langs Lora ved Søre berget_Lesja_11082020_MAS(6).JPG
Storfe på beite langs Lora i Lesja. Foto: Magnus Stenbrenden/NIBIO

Statistikk frå Organisert beitebruk 

Organisert beitebruk (OBB) er ei stønadsordning som gjev tilskot til drift av beitelag. Ordninga gjeld for sau, geit og storfe som beitar i utmark i minst 5 veker. Ordninga blir forvalta av Landbruksdirektoratet.

Sidan 1970 har beitelaga i OBB gjeve årlege rapportar om drifta. Det finst no derfor eit omfattande statistisk materiale som dokumenterer utviklinga. Det gjeld i første rekkje dyretal som er sleppt, sanka og tapt i utmark.

Historiske data

Frå 1981 er materialet tilgjengeleg som Excel rekneark. Her ligg opplysningar om dyretal for kvart beitelag. På grunn av endringar i datasystem og beitelagsnummer er materialet delt opp i 4 rekneark.
 

Data frå organisert beitebruk - heile landet 2013- 2023

1.834 MB xlsx

Data frå organisert beitebruk - heile landet 2004 - 2012

0.95 MB xlsx

Data frå organisert beitebruk - heile landet 1992-2003

1.064 MB xlsx

Data frå organisert beitebruk - heile landet 1981-1991

1.34 MB xlsx

Fylkestal frå 1970 er tilgjengeleg i tabellane under. I fila nedst ligg to illustrasjonar som viser utvikling i dyretal og tap.
 

Fylkesstatistikk for organisert beitebruk 1970-2023

0.154 MB xlsx

Fylkesvis tapsutvikling for sau og lam i organisert beitebruk 1970-2023

0.091 MB pdf

Tal sau og lam i organisert beitebruk 1970-2023

0.051 MB pdf