Hopp til hovedinnholdet

Mykorrhiza og økologisk dyrking

Photo02_Liten (1024x697)

Foto: Erik Joner / NIBIO

Mykorrhiza er en naturlig mekanisme for næringsopptak i planter og svært utbredt i planter som dyrkes økologisk. Dette kommer av at man i økologisk landbruk ikke benytter lettløselig gjødsel.

Lett løselig gjødsel har nemlig en negativ effekt på dannelse av mykorrhiza, og da særlig lettløselig fosfor/fosfat. I tillegg bruker man gjerne ulike former for organisk gjødsel i økologisk landbruk, noe som har en direkte positiv effekt på veksten av mykorrhizasopp. Under ellers like forhold vil jord med høyere innhold av organisk materiale stimulere vekst av mykorrhiza-sopphyfer i jorda (sålkalt eksternt mycel), som er det organet som tar opp og transporterer næringsstoffer til plantene.

For å ha maksimal nytte av mykorrhiza er det ønskelig at næringsstoffer tilføres som langsomt løselig næring som soppen og plantene kan nyttegjøre seg, nettopp slik prinsippene er for økologisk dyrking.

Redusert jordarbeiding er et annet aspekt som øker kolonisering av mykorrhiza, idet nye planter vil kunne vokse inn i et nettverk av eksisterende hyfer og raskt etablere en funksjonell symbiose.

Pløying og særlig høstpløying med brakk jord over vinteren vil redusere mengden spiredyktig mykorrhizasopp i jorda og gi en dårligere mykorrhiza-etablering påfølgende vår. Dette gjør at mykorrhiza trives godt med f.eks. fangvekster, flerårige kulturer og permakultur.