AR5 feltkurs

Kursside_AMB
NIBIO tilbyr endagskurs i klassifisering av AR5 i felt, med noe teori, praktisk figurering samt utarbeiding av manuskart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestnes i Møre og Romsdal.
Foto: Gisle Buene
Tidspunkt:
I starten av vekstsesongen, helst før kommunen skal ut på synfaring (mai – juni). Kursa vert i utgangspunktet arrangert fylkesvis kvart 3. år.

Egna for:
Fagansvarleg innan landbruk og andre som skal jobbe med ajourføring av AR5.
 
Forkunnskapar:
Deltakaren må ha kjennskap til klassifikasjonssystemet for AR5. Det kan ein få ved å lese på sida "Klassifikasjonssystem AR5" og i publikasjonar som ligg der.

Kursmateriale:
På venstre side finn du video frå feltbefaringer og nyttige verktøy for klassifisering av innmarksbeite. 
 
Sjå  også opptak frå webinar. 
 

Innhald:
Feltkurset har hovudvekt på klassifisering av AR5 i felt. Kurset starter med ein teoridel inne, og resten av kurset er utandørs. Det vert også lagt opp til ei øvingsoppgåve med tolking av ortofoto inne, med klassifisering av dei same areala i felt etterpå. Innhaldet i kvart enkelt kurs vert noko tilpassa etter lokale forhold og behov.

Tema:

  • Klassifisering av jordbruksareal etter arealtype og grunnforhold.
  • Gjennomgang av dei viktigaste urter og grasartar for klassifisering av innmarksbeite.
  • Korleis handtere jordbruksareal under gjengroing.
  • Korleis lage analogt manuskart.
  • Forholdet mellom kontinuerlig og periodisk ajourhold av AR5.
  • Samanheng og forskjell mellom AR5 og reglane i tilskotforvaltninga.