Landbruksparten i Geovekst

Kart er beskyttet etter åndsverkloven. De fleste detaljerte kartdata i Norge produseres i det som kalles Geovekst-samarbeidet. "Landbruk" er en part i Geovekst og har definerte rettigheter.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere