Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

Kalvemerking i Tana august 2017.
Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering. Bruk av teknologi for å øke dyrevelferden.


Reindriftsnæringen møter på lik linje med landbruksnæringen i nord, utfordringer med rekruttering og opprettholdelse av en bærekraftig næring. Forbrukerne etterspør økologisk og naturlig produsert mat, i tillegg til god dyrevelferd i alle produksjonsledd. Reindriftsnæringen og produksjon av reinkjøtt utnytter arktiske naturressurser i de tre nordligste fylkene. Dyrene er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, flytting, sortering og merking som svært stressende. Vi foreslår her et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og ved hjelp av innovative teknologiske system for flytting, driving, veiing, fiksering og sortering.

INAKTIV Sist oppdatert: 11.05.2017
Slutt: des 2018
Start: feb 2017
Foto: Svein Morten Eilertsen

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Animal Sense - et kompetansesenter for utvikling av sensorteknologi til husdyr


Utvikling av sensorteknologi for bruk i landbruk og tamreindrift. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Umeå Universitet (SE), Sveriges Landbruksuniversitet SLU (SE), Centria University of Applied Sciences (FI), Svenska Samernas Riksförbund (SE), ProAgria Central Ostrobothnia (FI), Ildgruben reinbeitesdistrikt (NO), NIBIO (NO), Statens vegvesen (NO), Saltfjellet reinbeitesdistrikt (NO), Biocontrol AS (NO) og Telespor AS (NO). 

INAKTIV Sist oppdatert: 05.03.2018
Slutt: mai 2018
Start: sep 2015
Bilde 1_Anita Land_cropped.jpg
Vedlikehold av lokale beiteressurser - Beitestell, kjøttproduksjon og dyrevelferd (BeiteRessurs)


 Betydelige endringer skjer i landbruket i Midt-Norge, antall bønder har raskt gått ned og 8 600 heltar jordbruksland har blitt tatt ut av produksjon siden 2005 i denne regionen. Tilgang til dyrkbar jord/grasmark er en begrensende faktor i saueproduksjon, spesielt i økologisk produksjon. Bruken av beiteområdene vår og høst er ofte på bekostning av avling og kvalitet av vinterfôr. Det å få tilgang til og bruke marginale dyrka områder for vår- og høstbeite kan bidra til å motvirke nedgangen i dyreproduksjon basert på grass/beite-ressurser. Hvis bønder ønsker å utnytte dyrka marginale områder som ellers villa ha ligger brakk, må faktorer som prosuksjon, økonomi og dyrevelferd tas opp. Regjeringen ønsker å øke matproduksjonen for å betjene den økende befolkning i Norge basert på lokale ressurser, som grasmark, ove rhele landet. Videre er det en bevissthet om behovet for å holde marginale områder/areal i bruk. Dette prosjektet er utviklet for å møte disse utfordringene med forskningsbasert kunnskap. Vårt hovedmål er å undersøke mulighetene for å opprettholde dyrka, marginale areal som ellers ville ligger brakk mens man tar kjøttproduksjon og dyrevelferd i betraktning. Resultatene fra prosjektet vil bidra til økt kunnskap som vil være nyttig for oppfyllelse av målene for landbrukspolitikken om økt matproduksjon i Norge.

INAKTIV Sist oppdatert: 24.07.2017
Slutt: des 2016
Start: juni 2013