Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Vurdering av FKT-ordningen

Sau på utmarksbeite Foto: Svein Morten Eilertsen
INAKTIV SIST OPPDATERT: 15.12.2020
Slutt: nov 2020
Start: feb 2020

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjort en vurdering av virkemiddelordningen for forebyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT-ordningen). Dette oppdraget har bl.a. bakgrunn i Riksrevisjonens undersøkelse av norsk rovviltforvaltning i 2019, der et av ankepunktene var at miljøforvaltningen har et svakt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de ulike FKT-tiltakene bidrar til god måloppnåelse og om tilskuddsmidlene benyttes effektivt.

114-1420_IMG.JPG
Vokterhund som forebyggende tiltak. Foto: Inger Hansen
27052008(006), BH.jpg
Fôring av rein som forebyggende tiltak. Foto: Berit Hansen
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.02.2020 - 02.11.2020
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser

Hovedaktiviteter

I Gjennomgang av målet med FKT-ordningen

II Fordeling av FKT-midler på ulike tiltak

III Vurdering av den tapsforebyggende effekten av tiltak

IV Vurdere effekten av tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget

V Vurdering av effekten av konfliktdempende tiltak

VI Samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltakene

VII Vurdering av avgrensing og størrelse på sonene

VIII Samordning av tiltak

IX Erfaringer fra Nord-Østerdal og Hadeland

X Samlet vurdering av FKT-ordningen

XI Sluttrapportering

Sammendrag

Denne rapporten gir en vurdering av hvorvidt praktiseringen av Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften) har god måloppnåelse, om den kan realiseres på en bedre måte enn i dag og i så fall hvordan. Arbeidet bygger på litteratur- og dokumentstudier samt intervjuer av representanter for beitenæringene og landbruks- og miljøforvaltningen. Oppdraget omfatter a) en utredning av hvordan FKT-ordningen er organisert, hvilke tiltak som har mottatt støtte og omfanget av støtten som er gitt, b) en vurdering av effekten av forebyggende tiltak, effekten av tiltak som kan øke kunnskapsgrunnlaget og effekten av konfliktdempende tiltak og c) en beskrivelse og drøfting av forslag til tiltak og forskriftsendringer som kan gi forbedret måloppnåelse for FKT-forskriften, samt en samfunnsøkonomisk vurdering av disse.

 

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Denne rapporten gir en vurdering av hvorvidt praktiseringen av Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskriften) har god måloppnåelse, om den kan realiseres på en bedre måte enn i dag og i så fall hvordan. Arbeidet bygger på litteratur- og dokumentstudier samt intervjuer av representanter for beitenæringene og landbruks- og miljøforvaltningen. Oppdraget omfatter a) en utredning av hvordan FKT-ordningen er organisert, hvilke tiltak som har mottatt støtte og omfanget av støtten som er gitt, b) en vurdering av effekten av forebyggende tiltak, effekten av tiltak som kan øke kunnskapsgrunnlaget og effekten av konfliktdempende tiltak og c) en beskrivelse og drøfting av forslag til tiltak og forskriftsendringer som kan gi forbedret måloppnåelse for FKT-forskriften samt en samfunnsøkonomisk vurdering av disse.