Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

OPTAIN

Source: https://www.tamera.org/water-retention-landscape/ Foto:
Aktiv SIST OPPDATERT: 14.10.2022
Slutt: aug 2025
Start: sep 2020

Hva er de mest effektive tiltakene for å holde tilbake vann, jord og næringsstoffer i små jordbruksdominerte nedbørfelt? Og hvordan kan tiltakene forbedres slik at de blir mer kostnadseffektive? Det er det europeiske forskningsprosjektet OPTAIN i gang med å finne ut.

Status Pågående
Eksternt prosjektnettsted OPTAINs offisielle nettside
Start- og sluttdato 01.09.2020 - 31.08.2025
Prosjektleder Attila Nemes
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Hydrologi og vannmiljø
Totalt budsjett 70000000
Finansieringskilde EU Horizon 2020

OPTAIN (Optimal strategies to retain and re-use water and nutrients in small agricultural catchments) er et EU-finansiert forsknings- og innovasjonsprosjekt med mål om å øke forståelsen av de mange fordelene ved vannmiljøtiltak, som på engelsk betegnes Natural/Small Water Retention Measures (NSWRM).

Tiltak mot vannforurensning fra landbruket er en viktig del av oppfølgingen av vannforskriften EUs vanndirektiv. Vannmiljøtiltakene er multifunksjonelle naturbaserte tiltak som holder tilbake vann og næringsstoffer i et nedbørfelt. Eksempler på tiltak er bruk av vegetasjon, som grasdekte vannveier, kantsoner og fangvekster, for å redusere tap av næringsstoffer og partikler til vannforekomster. Andre eksempler er bruk av hydrotekniske tiltak, fangdammer og miljøtilpasset jordarbeiding. En stor utfordring er å finne frem til effektive løsninger og kombinere disse på best mulig måte i nedbørfeltet.

OPTAIN har som mål å finne frem til effektive tiltak/tiltakskombinasjoner for å imøtekomme utfordringer knyttet til klimaendringer og ekstreme hendelser som flom og tørke. Dette vil redusere konflikter mellom bruk av vann i landbruket og andre menneskelige og miljømessige krav til vann i små nedbørfelt over hele Europa. Arbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med lokale aktører.

Resultater fra prosjektet vil fremkomme gjennom nåværende kunnskap, vitenskapelige modellerings- og optimaliseringsmetoder, samt bidrag fra lokale eksperter og andre interessenter fra 14 studieområder over hele Europa.

Optain illustrasjon
Illustrasjon: OPTAIN

Om studieområdet i Norge

Kråkstadelva er et delnedbørfelt til Hobølelva i sør-øst Norge. Nedbørfeltet dekker et areal på ca. 51 km2. Jordbruksareal utgjør 43% av nedbørfeltet, og domineres av kornproduksjon på svært leirholdig jord. Deler av nedbørfeltet er svært flomutsatt, vanligvis under snøsmelting og høstregn.

Det er store utfordringer med vannkvaliteten i Kråkstadelva. Dette skyldes blant annet fosfortilførsler gjennom erosjon fra jordbruksområder og kanterosjon i bekker. Mange miljøavbøtende tiltak er iverksatt, for eksempel redusert jordarbeiding, grasdekte kantsoner, grasdekte vannveier, bruk av fangvekster, samt fangdammer i bekker.

OPTAIN ønsker å bidra til å identifisere nye landforvaltningsstrategier, inkludert hva som er de beste tiltakene for nedbørfeltet. Nye kombinasjoner av tiltak skal også iverksettes, for å forbedre vannretensjonen i jord og landskap. Slik reduseres faren for flom og vannkvaliteten nedstrøms forbedres.

Kråkstadelva_kart.jpg
Kråkstadelva er et delnedbørfelt til Hobølelva i sør-øst Norge. Kilde: REGINE