Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Forundersøkelser vannmiljø E18 Dørdal - Grimstad

Gyteklar bekkørret som måles, fisket med elfiske. Foto: Anette Tjomsland
INAKTIV SIST OPPDATERT: 18.06.2021
Slutt: mai 2023
Start: mai 2020

NIBIO har det faglige koordineringsansvaret for undersøkelser av vannmiljøet langs E18 Dørdal-Grimstad. Forundersøkelser utføres før utbyggingen starter for å klarlegge vassdragenes kjemiske og økologiske tilstand, herunder naturverdier, fremmede arter og viktige fiskebestander.

Yvonne_måler_Elvemusling_Åbyelva_foto_Kristine_Våge_FAUN.png
I samarbeid med blant annet FAUN og NINA undersøker vannforekomstene langs strekningen for sårbare arter, deriblant elvemusling. Foto: Kristine Våge/FAUN.
Start- og sluttdato 01.05.2020 - 01.05.2023
Prosjektleder Roger Roseth
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Hydrologi og vannmiljø
Samarbeidspartnere Aas-Jakobsen, FAUN, Naturplan, NINA, NTNU, ViaNova, PELAGIA, LFI, Eurofins
Finansieringskilde Nye Veier

Utbyggingen av E18 Dørdal-Grimstad er en del av E18 Sørøst-prosjektet til Nye Veier som innebærer ny firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand. 

Det er konsulentselskapet Aas-Jakobsen som har rammeavtalen for overvåkingsarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad med Nye Veier. Oppdraget til NIBIO er først og fremst knyttet til forundersøkelser for å få oversikt over tilstanden for elver, bekker og innsjøer langs den nye veistrekningen.

Forundersøkelsene er foreløpig planlagt utført over en periode på tre år, men det kan bli justeringer som følge av framdrift for plan og utbygging. Forundersøkelsene av strekningen E18 Dørdal til Tvedestrand skal gjennomføres i 2020 og 2021. Samtidig skal det gjennomføres tilsvarende forundersøkelser for planlagt utbygging av Risørveien (Fv 416), et prosjekt som henger sammen med byggingen av E18 Dørdal – Tvedestrand.

 

Forundersøkelser av vannmiljø

NIBIO og FAUN gjennomfører storparten av forundersøkelsene, som omfatter vannprøver, automatisk vannovervåking, undersøkelser av biologi og biologiske kvalitetsparametere i elver og vann, miljø-DNA, samt undersøkelser og beskrivelser av substrat og livsmiljø.

Undersøkelsene omfatter rundt 130 stasjoner i elver, bekker og innsjøer langs to planlagte strekninger av ny E18 Dørdal-Tvedestrand (55 km) og Arendal-Grimstad (20 km).

Publikasjoner i prosjektet

Til dokument

Sammendrag

Etter oppdrag fra Nye Veier AS har NIBIO med samarbeidspartnere laget et program for forundersøkelser i vassdrag og sjø for ny E18 Dørdal – Tvedestrand. Programmet omfatter forslag til 64 stasjoner og aktuelle undersøkelser. Det har blitt samlet inn informasjon om berørte vannforekomster, deriblant dagens tilstand, aktuelle forurensningskilder, naturverdier og nytteverdi. Programmet er diskutert og forankret hos Fylkemennene i Vestfold og Telemark og Agder, samt vannområdeledere for berørte vassdrag.

Til dokument

Sammendrag

Etter oppdrag fra Nye Veier AS har NIBIO med samarbeidspartnere laget et program for forundersøkelser i vassdrag og sjø for ny E18 Arendal - Grimstad. Programmet omfatter forslag til 41 stasjoner og aktuelle undersøkelser. Det har blitt samlet inn informasjon om berørte vannforekomster, deriblant dagens tilstand, aktuelle forurensningskilder, naturverdier og nytteverdi. Programmet er diskutert og forankret hos Fylkesmannen i Agder, samt vannområdeleder for berørte vassdrag.

Til dokument

Sammendrag

Etter oppdrag fra Nye Veier AS gjennomfører NIBIO miljøovervåking av vannmiljø under bygging av ny E18 Rugtvedt – Dørdal. Miljøovervåkingen omfatter uttak av vannprøver (kvartals- og ukeprøver), automatisk overvåking av vannkvalitet samt undersøkelser av bunndyr, alger, fisk og elvemusling. FAUN og Eurofins Norge er NIBIOs underleverandører i overvåkingsoppdraget. FAUN har hatt hovedansvar for gjennomføring av de biologiske undersøkelsene. Eurofins har analysert innsendte vannprøver iht. akkrediterte metoder...............