Bioressurser og kretsløpsteknologi

Avdelingen utgjør en samlet fagkompetanse innen utnyttelse av og teknologi for resirkulering av bioressurser og består av tilsammen 15 forskere og teknikere.

Sentrale temaer er:

Biogassproduksjon

Gjennomføring av prosess-studier, prosessoptimalisering og teknologiutvikling av biogassproduksjon inklusive vurdering av ulike råstoff og organiske avfallsstrømmer, forbehandling og potensialstudier Viderebehandling av flytende restprodukter fra biogassprosessen.

 
Kompostering

Gjennomføring av prosess-studier, prosessoptimalisering og teknologiutvikling av kompostering. 

 
Mikroalger

Gjennomføring av prosess-studier, prosessoptimalisering og teknologiutvikling av mikroalger til produksjon av verdifulle spesialprodukter og til nyttigjøring og oppkonsentrering av næringsstoffer. 

 
Vurdering og for- og etterbehandling av avfallsstrømmer

Etablering av nye produkter fra avfall. 

 
Organisk avfallsprodukter som gjødsel/jordforbedring

Metoder/produktutvikling for utnyttelse av næringssalter og stabilt organisk materiale til gjødsel og jordforbedring. 

 
Vurdering av miljø- og klimaeffekter

Vurdering av klimaeffekter, miljøeffekter og hygiene ved behandling av organisk avfall. 

 
Miljøovervåking

  • Miljøovervåking av avfallsanlegg, kompostering og deponi, luktstatistikk, sigevannrensing, avfallshåndtering.
  • Arkeologiske kulturminner: Miljøovervåking, jordfysiske og kjemiske analyser og vurdering av bevaringsforhold i kulturlag fra middelalder, som ønskes bevart in situ.

De fleste i avdelingen er samlet på Biogasslaboratoriet på Vollebekk i Ås som er godt utstyrt med ulike biogassreaktorer, fotobioreaktorer og mange relevante analyseinstrumenter. Avdelingen har også aktivitet på Tingvoll (Møre og Romsdal kommune), og er tilgjengelig for oppgaver over hele landet.

 
Biogasslab_LinnSolli_ktg
Forsker Linn Solli i biogasslaben på Vollebekk. Foto: Kathrine Torday Gulden.

Atj-2434.jpg
NIBIO har designet en fotobioreaktor for algedyrking som gir mulighet for nøyaktig kontroll av dyrkingsparametere. Foto: Anette Tjomsland
Viktige arbeidsmåter

Prosess-studier, optimalisering og teknologiutvikling

Molekylærbiologiske metoder for mikrobiologisk karakterisering. Mikrobiell kartlegging og funksjonalitetsanalyser for diverse miljøprøver.

Ås Vollebekk