Ås Vollebekk

ef-20170925-092739.jpg
Vollveien 5, laboratorier for biogass og alger, samt noen kontorer. Foto: E. Fløistad
ef-20170925-092807.jpg
Vollveien 7, kontorbygg på Vollebekk. Foto: E. Fløistad
Atj 2017-8308.jpg
Biogasslaboratoriet på Vollebekk. Foto: Anette Tjomsland.

Vollebekk (V5 og V7)

I samarbeid med NMBU driver NIBIO et nasjonalt ledende biogasslaboratorium på Vollebekk, med muligheter for å teste ut gassproduksjonspotensialet til ulike avfallsfraksjoner og -blandinger, og forske på optimalisering av forbehandlingsmetoder og prosessparametere.
 

Biogasslaboratoriet er tett integrert i mange av forskningsaktivitetene på Campus Ås, for eksempel knyttet til gjødsling og jordkvalitet, miljø og klima, bioenergi, molekylærbiologi, mikrobiologi, organisk avfall og mattrygghet, tekniske landbruksfag, plantehelse, og flere andre. 
 

I tilknytning til biogasslaboratoriet er det også et mikroalgelaboratorium for utnyttelse av mikroalger, både for produksjon av bioenergi i form av hydrogen og til produksjon av andre verdifulle stoffer ved bruk av stressbiologi og syntetisk biologi. Bruk av molekylærbiologiske metoder for mikrobiologisk karakterisering er en viktig del av denne virksomheten.

 

Atj-2434.jpg
NIBIO har designet en fotobioreaktor for algedyrking som gir mulighet for nøyaktig kontroll av dyrkingsparametere. Foto: Anette Tjomsland