Hopp til hovedinnholdet

Skogen i Norge på digitale kart

18-25-Skogen i Norge på digitale kart - Foto Johannes Rahlf

Foto: Johannes Rahlf

En kombinasjon av skogregistreringer på bakken og tredimensjonale flybilder gir detaljert oversikt over norske skogressurser.

Klimaendringer og økende miljøbevissthet gir økt etterspørsel etter fornybare råvarer til byggematerialer og bioenergi. Skog er en viktig kilde til slike fornybare produkter. Økende europeisk etterspørsel etter tømmer og restprodukter etter hogst, slik som greiner og topper, aktualiserer behovet for mer nøyaktig kunnskap om hvor, og ikke minst når, tømmerressursene blir tilgjengelige for hogst.

Nye digitale skogressurskart kan gi slik informasjon.

SR16 er navnet på det som skal bli Norges nye landsdekkende skogressurskart. SR står for skogressurskart og 16 betyr at rutenettet er 16 x 16 meter. Foreløpig dekker kartet hele Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og Østfold, Oslo, Akershus, samt at deler av Hedmark står for tur.

Skogressurskartet SR16 benytter Landsskogtakseringens registreringer, som består av 22 000 prøveflater der cirka 13 000 er dekket av skog, kombinert med stereofotogrammetri. Stereofotogrammetri er at stereobilder fra flyfoto brukes til å lage en digital, tredimensjonal modell av terrenget og gjenstander som stikker ut i terrenget, slik som bygninger og trær. Ut fra denne tredimensjonale punktskyen kan vi beregne for eksempel trehøyde, hvilke treslag som vokser hvor, og hvor mye tømmer som finnes i skogen – i enkelte tilfeller helt ned på kommunenivå og på bestandsnivå.

Kunnskap om tømmervolum og mengden biomasse som er tilgjengelig vil for eksempel være av betydning for skogeiere og hogstentreprenører som planlegger og utfører hogst. Skogressurskartet SR16 kan også benyttes til å planlegge fremtidige investeringer, for eksempel i nye fabrikkanlegg eller skogsbilveier.

Skogressurskartet SR16 danner grunnlaget for skogbruksplanleggingen og det vil komme stadige forbedringer av kartene med tilleggsinformasjon, blant annet i form av laserdata som samles inn i forbindelse med Kartverkets nye digitale høydemodell.

 

Formål

De nye SR16 digitale kartene gir detaljert oversikt over norske skogressurser

Finansiering: Forskningsrådet