Hopp til hovedinnholdet

Økt satsning på nordnorsk landbruk

8-15-Økt satsing på nordnorsk landbruk_Ragnar Våga Pedersen

Foto: Ragnar Våga Pedersen

I årets jordbruksoppgjør ble det lagt særlig vekt på betydningen av et livskraftig landbruk i nord. Senter for arktisk landbruk har fått en viktig rolle i å koordinere NIBIOs bidrag til satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskapning i nord.

Det nordnorske landbruket er ei lita, men viktig næring som bidrar til bosetting, sysselsetting, verdiskaping og et åpent kulturlandskap i landsdelen. Et aktivt landbruk i hele landet er også et viktig fundament i den nasjonale forsyningsberedskapen. Derfor er det viktig å ivareta mulighetene for matproduksjonen i hele landet.

Verdens nordligste landbruk drives i Nord-Norge under spesielle forutsetninger med mye lys og lite varme. Disse forholdene gir noen begrensninger i dyrkbare sorter og avlingsstørrelse. Men de gir også mindre behov for sprøytemidler og en unik arktisk kvalitet.

– Landbruket i nord er spesielt sårbart med få og små kompetanse- og produsentmiljøer og til dels store transportavstander. Dette bidrar til å gjøre det vanskelig å opprettholde landbruksaktiviteten i en del områder, forteller leder for Senter for arktisk landbruk i NIBIO, Marianne Vileid Uleberg.

Senter for arktisk landbruk ble etablert i NIBIO i 2021. Det er en satsning som skal bidra til å fremme kunnskap og aktivitet som støtter opp om den nordnorske bonden.

I årets jordbruksoppgjør ble betydningen av å styrke landbruksnæringa i nord vektlagt. Satsningen skal bidra til å styrke sårbare produsentmiljøer i Nordland, Troms og Finnmark.

– Målet er å motvirke bruksnedgang, øke arealbruken, heve kompetansen til landbruksnæringa og verdikjeden for mat, samt utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk, forteller Uleberg.

Satsingen gjennomføres i nært samarbeid mellom næring, forvaltning og kunnskapsaktører i landsdelen.

Formål

Senter for arktisk landbruk bidrar til å fremme kunnskap og aktivitet som støtter opp om den nordnorske bonden. 

Samarbeid: Nordnorsk landbruksråd, fylkeskommunene i Troms og Finnmark og Nordland, Statsforvalterne og andre støttespillere til den nordnorske landbruksnæringa

Finansiering: Senter for arktisk landbruk finansieres via NIBIOs grunnbevilgning. Områderettet innsats for bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord finansieres over jordbruksavtalen