Apelsvoll

Apelsvoll forskningsstasjon ligger på vestsiden av Mjøsa i Østre Toten kommune. Stasjonen ligger i en svak helling mot nordøst 250 m.o.h. og disponerer 800 dekar moldholdig/moldrik morenelettleire, hvorav 500 dekar er meget godt egnet for markforsøk. Størsteparten av arealet er sydvendt og flatt. Store deler av arealet er systemgrøftet, og gården er tilknyttet to store vanningsanlegg. Jord og klima gir mulighet for dyrking av alle de vanlige jordbruksvekstene.
 

Bygningsmasse

Forskningsstasjonen har en stor og velfungerende bygningsmasse med både store nybygg og eldre bygg hvor omfattende renovering ble foretatt i 2007-2009. Kontorlokalene er lyse og moderne med flere møterom. Lokaler for analysering av korn, potet, grønnsaker og bær er plassert i ulike bygninger. Stasjonen har nytt veksthus, plasthus og 8 større plasttuneller for dyrking under mer kontrollerte forhold.  Disse er alle tilknyttet gjødselblander i veksthus for kontrollert tilførsel av næringsvanning gjennom dryppvanningsslanger. Det er videre en rekke store lagerceller med mulighet for lagring ved ulik temperatur/fuktighet.

 

Stasjonen har et bra utstyrt verksted og hensiktsmessige lagerlokaler for maskiner, redskap og forsøksteknisk utstyr. Oppvarming av de fleste bygningene skjer med vannbåret varme fra eget biobrenselanlegg, hovedsakelig basert på halm fra gardens kornproduksjon. Halvparten av stasjonens årlige energibehov dekkes opp gjennom biobrenselanlegget.

Det er videre etablert solcelleanlegg på låvetaket (2017). Dette dekker et areal på 350 m2 og har en beregnet årsproduksjon er 52.000 kwh. Dette vil ut over vanlig strømproduksjon være en svært aktuell forskningsarena for nye prosjekter.

 

Forskningsinfrastruktur og spesiell instrumentering

Apelsvoll har i alle år hatt meget stort omfang av markforsøk både på egen gård og i enhetene i Norsk Landbruksrådgivning, og har allsidig maskinpark og et meget godt utviklet apparat for gjennomføring av slike forsøk i viktige kulturer. Stasjonen er godt utstyrt når det gjelder planlegging, oppveiing, planteoppal og tekniske maskiner og redskap for gjennomføring av markforsøk. Det samme gjelder utstyr for analysering av jord- og planteprøver fra forsøkene. Stasjonen har laboratorium for jordfysiske analyser, kjemisk analyse av mineral-N i jord og enkle kjemiske planteprøver. For kornanalyser disponerer stasjonen Infratek-apparat for vanninnhold, protein, stivelse, gluten og Zeleny. En tar også falltallsanalyser og sedimentasjonstest. For potet har Apelsvoll utstyr for sortering, tørrstoffmåling, skrelling og fritering. Likeså utstyr og kompetanse for målinger av potetkvalitet og bedømmelse av sjukdommer.

 

Veksthuset har to adskilte store rom som er godt egnet for potteforsøk og oppal av plantemateriale. Veksthuset er også utstyrt med en helautomatisk gjødselblander, godt tilpasset differensiert gjødsling i forsøk. Det er også godt med kjølerom med kontrollert styring av temperatur og fuktighet.

 

Stasjonen samarbeider med Landvik på sportsgras og har golfgreen med ulike grasarter og sorter for ulike forsøk. Undersøkelser for god overvintring er spesielt viktig.

 

NIBIO Apelsvoll disponerer plastveksthus med automatisk temperaturstyring og varmekabler med vannbåren varme i bakken tilknyttet biobrenselanlegget. Det er også flere plasttunneler med mulighet for stenging av gavler og sidevegger, hvorav den ene gir muligheter for forsøk i potter i brysthøyde.

 

Apelsvoll har også et større anlegg for sammenligning av seks forskjellige driftssystemer innen plantedyrking. Dette har vært i drift siden 1989 og har i 2013 blitt utviklet for mer nøyaktige målinger av avrenning og automatiske målinger av utslipp av lystgass.

 

Presisjonsjordbruk har utviklet seg til et viktig arbeidsområde for Apelsvoll. Senter for presisjonsjordbruk ble således opprettet i 2016. Målet her er å øke utnyttingsgraden av innsatsfaktorene i plantedyrkingen. Stasjonen har avansert utstyr som helikopterdroner og mikrofly som kan utstyres med ulike kamera og sensorer, samt GPS-styrt utstyr for blant annet autostyrt såing, sprøyting og radrensing. Utvikling av roboter og selvgående elektriske traktorer for minimal jordpakking pågår, herunder oppkobling mot lading av strøm fra solcelleanlegget.

 
 
DSC07221_Maxilian Pircher.
Dronefoto av Apelsvoll. Foto: Maximilian Pircher.

 
WP_20150722_022 Apelsvoll.jpg
Foto: Mai Onsrud.
NIBIO Apelsvoll

Apelsvoll ligger 17 km sør for Gjøvik i kambro-silur området på vestsiden av Mjøsa i Østre Toten kommune. Stasjonen har innlandsklima med relativt stor forskjell i temperatur mellom årstidene.
 
 
Adresse: NIBIO Apelsvoll
Nylinna 226, 2849 KAPP

Årsmiddeltemperatur (1961-1990): 3,6 °C

Årsmiddelnedbør: 600 mm. Det er vanlig med nedbørunderskudd og tørke på forsommeren.

Middeltemperatur i vekstmånedene (mai-september): 12,0 °C

Middelnedbør i vekstmånedene: 319 mm

Varmesum mai-september: 1841 døgngrader

Fagavdelinger på Apelsvoll

Frukt og grønt Korn og frøvekster Landbruksteknologi og systemanalyse

Kise målested ligger 129 moh.

Samarbeidspartnere

Apelsvoll har samarbeid med en rekke institusjoner, organisasjoner og næringslivspartnere.
 
Sentrale samarbeidspartnere
 • IPM-NMBU  
 • Nofima Mat
 • Norsk Landbruksrådgivning
 • Graminor
 • Landbruksdirektoratet
 • Yara Norge
 • Bayer CropScience
 • Syngenta
 • DuPont
 • BASF
 • HOFF
 • Bama
 • Gartnerhallen
 • KIMs
 • Felleskjøpet Agri
 • Norske Felleskjøp
 • Norgesfôr
 • Strand Unikorn
 • Norgesmøllene
 • Fiskå Mølle
 • NORGRO
 • Overhalla klonavlsenter
 • Maarud