Hopp til hovedinnholdet

Tar biene og blomstene med i byplanleggingen

Blomster-og-bier-Erling Fløistad

Insektenes pollinering er en av de viktigste tjenestene naturen gir oss.

Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Når byene utvides mister biene viktige leveområder. Nå skal forskerne undersøke på hvilke måter vi kan ta hensyn til de pollinerende insektene i videre byplanlegging.

Blomsterengene er et av de viktigste leveområdene for mange planter og insekter. I dag er de regnet som en truet naturtype. En av årsakene til det er urbanisering og omgjøring av eng og skog til asfalt og betong.

At byene utvider seg er en naturlig følge av den stadige økende befolkningen, og forskerne forespeiler en økning av urbane områder på 25 prosent innen år 2030. Det betyr at det begynner å haste med å finne løsninger som kan begrense tapet av det biologiske mangfoldet relatert til urban utvikling.

 

Folk, bier og blomster er avhengige av hverandre

Det er en gjensidig avhengighet mellom planter, insekter og mennesker. En stor del av verdens matproduksjon er avhengig av pollinering fra insektene. Slik er det en av de viktigste tjenestene naturen gir oss. Menneskenes oppgave er å ta vare på de blomsterrike engene og grøntarealene som bidrar til stor plantevariasjon for et mangfold av innsekter.

Og slik fortsetter det. Eller det kan stoppe opp om vi ikke løser utfordringene rundt urbanisering.

I prosjektet BE(E) DIVERSE skal forskere fra ulike land og fagfelt se på hvordan urbanisering påvirker insekter og ville planter i en bykommune i vekst, nærmere bestemt Trondheim.

– Trondheim kommune er spesielt egnet som studieområde, forteller prosjektleder og kulturlandskapsforsker i NIBIO, Line Johansen.

– I motsetning til mange andre urbane områder i Europa, er det fremdeles gjenværende semi-naturlige arealer og landbruksområder innenfor bygrensene her. Men på grunn av økende urbanisering er disse områdene under press. I prosjektet skal vi undersøke hvordan utbredelsen og samspillet mellom planter og pollinatorer påvirkes i arealer med ulik grad av urbanisering.

 

Ulike bier og blomsterarter har hver sine viktige funksjoner

For virkelig å skjønne hvordan det hele henger sammen, må vi øke vår forståelse for de ulike funksjonene ulike arter har.

– Biologisk mangfold handler ikke bare om antall arter og deres utbredelse, poengterer Johansen. Det handler om mangfoldet av funksjoner disse artene representerer.

Helt enkelt kan vi si at funksjonelt mangfold blant annet viser seg gjennom ulike bier og andre pollinerende insekter som foretrekker ulike blomster og planter. Mister vi en insektart kan det føre til at vi mister en eller flere plantearter. Med andre ord - jo flere ulike insekter og planter med ulike funksjoner, jo større blir mangfoldet.

 

Kan det biologiske mangfoldet ivaretas i byene?

Etter hvert som byene bygges ut og enger erstattes med parkeringsplasser, blir de gjenstående grøntområdene desto viktigere for biene.

– Heldigvis er det en økt interesse både blant folk flest og byplanleggere for å skape egnede leveområder for blomster og bier i byene.

Det er viktig allerede i byplanleggingen å se hvordan vi kan ivareta arealer som kan fungere som blomsterrike såkalte «hotspots» og mellomstasjoner mellom disse.

– De biologiske hotspotene kan være blomsterenger i byparker. I tillegg utgjør artsrike veikanter, parker og hager viktige mellomstasjoner. Vi vil ha fokus på hvordan disse leveområdene blir ivaretatt i byplanlegging, forteller Johansen.

– Når det er stor avstand mellom hotspotene er det nødvendig med mellomstasjoner for både planter og insekter. Det er viktig at biene får alternative leveområder også når det er lite ressurser på hotspotene, som for eksempel i beiteperioden eller rett etter at engene er slått.

En nasjonal strategi for å bevare levedyktige bestander av ville bier og andre pollinerende insekter, er under utarbeiding i Norge.

Prosjektet

Prosjekt: BE(E) DIVERSE

Samarbeidsparter: NIBIO, Ruralis, NTNU (CBD), University of Reading, University of Helsinki, WWF, UiO, Naturvernforbundet, Miljødirektoratet, Bioveier i byen og Trondheim kommune.

Bilde1_Morten Günther.jpg
Trondheim kommune er spesielt egnet som studieområde på bier og blomster, siden man her fremdeles har landbruksområder innenfor bygrensen. Foto: Morten Günther /NIBIO.
Bilde3_Per Vesterbukt.jpg
Alle plante- og insektarter har hver sin viktige funksjon. Biologisk mangfold handler om samspillet mellom disse funksjonene. Foto: Per Vesterbukt / NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.