Hopp til hovedinnholdet

Halsklaver kan beskytte reinkalver mot rovvilt

reinkalv m plastklave og sender_SME_cropped

Forskning fra NIBIO tyder på at halsklaver av plast kan være forskjellen på liv og død for reinkalver. Foto: Svein Morten Eilertsen

NIBIO har undersøkt om halsklaver av plast på reinkalver kan bidra til å redusere tapene til rovvilt. Forsøkene tyder på at bruk av halsklaver fører til at flere kalver overlever det første halvåret.

Svein Morten Eilertsen har mange års erfaring som reindriftsforsker i NIBIO. Han har blant annet forsket på hvordan man kan øke funnprosenten av reinkalver som blir borte i utmarka. En aktuell metode er bruk av GPS/GSM-sendere festet til en plastklave rundt halsen på reinkalvene, slik at reindriftsutøverne kan få informasjon om hvor dyra befinner seg. Disse senderne kan programmeres til å sende ut såkalte «dødsvarsel» når dyret beveger seg unormalt lite. Dette gir reineierne mulighet til å finne døde dyr ganske raskt, helst så fort at dødsårsaken kan dokumenteres.

Det Eilertsen ikke forventet var at disse halsklavene også skulle ha en direkte tapsforebyggende effekt.

 

En uventet effekt

Ideen slo ham i 2019, under et forskningsprosjekt i Fiettar reinbeitedistrikt i Finnmark reinbeiteområde.

– Alle de 60 reinkalvene som hadde halsklaver med sendere, overlevde fram til høstsamling. Til sammenligning forsvant 9 % av kalvene uten halsklaver i perioden fra kalvemerking til høstsamling, forteller Eilertsen.

For å undersøke om tilsvarende tapsforebyggende effekt kunne påvises i Nordland reinbeiteområde, gjennomførte Eilertsen et forsøk i Doukta reinbeitedistrikt i 2020/21. Forsøksperioden var fra kalvemerking i juli til samling i januar - februar. Det ble brukt 25 mm brede halsklaver, både med og uten GPS/GSM-sendere.

– Forsøket i Nordland viste et kalvetap på hele 40 % blant kalvene uten halsklave. Til sammenligning var kalvetapet blant kalv med en halsklave uten sender 12 %, mens blant reinkalvene med halsklave med sender, var kalvetapet kun 3 %, oppsummerer Eilertsen.

– Til tross for at dette er en begrenset studie tyder funnene på at halsklavene har hatt en tapsforebyggende virkning.

 

Vil teste klaver som synes

Ifølge Eilertsen kan reduksjonen i kalvetap forklares med at rovdyrene har sett plastklaven og senderen på avstand og dermed unngått disse reinkalvene.

– Vekten av senderne gjorde at plastklaven gled litt oppover halsen når dyra bøyde hodet for å spise, og ned igjen når de løftet hodet. Slik ble klaven liggende godt synlig oppå pelsen. De lettere plastklavene uten sendere ble liggende mer i ro rundt halsen på reinen, og ble delvis dekket av pels utover sensommeren og høsten, forteller Eilertsen.

Som en fortsettelse av dette forsøket, arbeider NIBIO med å videreutvikle halsklaver som kan ha en tapsforebyggende effekt.

reinkalv med plastklave_lite synlig_SME_cropped.jpg
Plastklaven uten sender er mindre synlig rundt halsen på reinen. Forskerne vil undersøke om de kan utforme plastklaver som ikke blir skjult i pelsen. Foto: Svein Morten Eilertsen

 

_dsc1173-edit-edit.jpg
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruks- og matminister Sandra Borch, mener reintapet til rovvilt er alt for høyt i mange reinbeitedistrikt, og at det er viktig å rette fokus mot effektive tiltak som næringsutøverne selv kan iverksette for å redusere tapene.  

– I den sammenheng er NIBIOs funn svært interessant. Dersom bruk av plastklaver kan bidra til å redusere kalvetapet, er dette noe vi må se nærmere på. Et slikt tiltak kan bidra til å bedre dyrevelferden og sikre produksjons-inntektene i næringen, sier Borch.

Plastklave med sender_SME.jpg
Plastklave med sender. Tyngden av selve senderen gjør at klaven beveger seg, og blir liggende godt synlig oppå pelsen til reinkalven. Foto: Svein Morten Eilertsen

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Foreliggende rapport oppsummerer forsøk med halsklaver på reinkalver i perioden fra kalvemerking til høstsamling i Doukta reinbeitedistrikt i 2020. Forsøkene gir lovende indikasjoner på at plastklaver rundt halsen på reinkalver har redusert tapet av kalv fra kalvemerking (juli) og fram til høst-/vintersamling. Mot slutten av forsøksperioden ble plastklavene (25 mm brede) delvis dekket av pels, det anbefales derfor å gjennomføre nye forsøk med bredere plastklaver (f.eks. 50 mm).

Nyheter