Hopp til hovedinnholdet

Gran i nord – kan man lage trelast av nordnorsk tømmer?

Gran i nord-10 - Foto Trude Hagen - Statsforvalteren i Troms og Finnmark

De foreløpige resultatene gir skogforskerne grunn til optimisme. Undersøkelsene tyder på at styrkeegenskapene blir bedre med alderen og at nordnorsk grantømmer kan være egnet til konstruksjonsvirke. Det gir muligheter for utvikling av trelastindustri i nord. Foto: Trude Hagen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

På 1940- og 50-tallet ble det plantet mye ny granskog i Nord-Norge. Nå begynner skogen å bli hogstmoden, og spørsmålet er om grantømmeret egner seg som trelast til bruk i bærende konstruksjoner.

– Det er ikke gjort mye på lang, lang tid.

Eirik Nordhagen, overingeniør ved NIBIOs avdeling for treteknologi på Ås, sitter på kontoret sitt og holder i en bit av en granstamme fra Alta kommune i Finnmark. Grantreet ble hogd sist sommer og inngår i en undersøkelse som skal gi svar på hvorvidt trelast fra nordnorsk tømmer er egnet som konstruksjonsvirke. Konstruksjonsvirke brukes til takstoler og andre bærende elementer i bygg.

På 1980-tallet søkte skogforskerne å finne ut hvor sterk den nordnorske grana var. Trelast av gran ble fraktet sørover til laboratoriene på det som den gang het Norges landbrukshøgskole. Her ble styrke og stivhet målt. Resultatene viste at gran fra Nord-Norge hadde litt lavere styrke enn gran fra Sør-Norge.

– På grunnlag av dette har man nok antatt en del ting som kanskje ikke stemmer i dag. Vi mangler grunnleggende kvalitetsstudier av trevirke fra Nord-Norge, forteller Nordhagen.

– Vi vet jo at trevirke av gran fra Sør-Norge og Nord-Norge har ulike egenskaper, men vi vet rett og slett ikke helt hva forskjellene skyldes.

Nå har de nordnorske grantrærne som ble plantet før og etter annen verdenskrig fått vokse i ytterligere 40 år, og det er på tide å teste styrken til nordnorsk gran på nytt.

Gran i nord - 2 - Foto Simen Gjølsjø.jpg
Undersøkelsene av nordnorsk gran viste at grana i nord er noe lettere enn gran fra sør. Det var stor variasjon i tetthet mellom stammeskivene, men i gjennomsnitt lå nordlands-grana på 390 kilo per kubikkmeter mens sørnorsk gran ligger på rundt 415 kilo per kubikkmeter. Foto: Runa Stenhammer Aanerød, Statsforvalterne i Nordland

Verdens nordligste granskog

Grana i Nord-Norge er kanskje verdens nordligste, og mye ble plantet allerede på starten av 1900-tallet. Under andre verdenskrig ble mye av furuskogen i Troms og Finnmark hardt hogd, og i etterkrigsårene gikk mye av tømmeret til nye bolighus under gjenreisningen.

At det i det hele tatt vokser gran i deler av Nordland, Troms og Finnmark i dag, skyldes i all hovedsak skogplanting før og etter krigen.

Nordhagen forteller at skogreisingen dukket opp som egen post på statsbudsjettet i 1949-1950. Samtidig ble det lagt frem en femårsplan for skogreising – først for kyststrøkene og deretter for Nord-Norge.

– Fram til i dag er det tilplantet store arealer med gran i Nord-Norge, og erfaringene fra skogplantingene har i hovedsak vært svært gode, sier Nordhagen.

– Registreringer fra flere forsøksfelt viser god vekst og kvalitetsutvikling. Snart er mye av denne skogen hogstmoden, og grantømmeret kan bli en viktig ressurs for regionen i fremtiden. Det forutsetter imidlertid at det nordnorske grantømmeret er konkurransedyktig, både i pris og kvalitet.

Gran i nord-11 - Foto Trude Hagen - Statsforvalteren i Troms og Finnmark.jpg
I gjennomsnitt har grana i nord noe lavere tetthet enn det som er funnet for gran fra Sør-Norge. Men, for noen av områdene i nord er tettheten på nivå med gran fra Sør-Norge. Foto: Trude Hagen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Bedre enn sitt rykte

Helge Molvig er fylkesskogmester i Troms og Finnmark. Han holder til i Statens hus i Vadsø. På telefon forteller han at selv om det finnes lokal, såkalt stedegen, gran spredt i fylket, så er gran som bestandstre, altså som et større antall trær i samme område, relativt sjelden nord for Saltfjellet.

– Det er planta gran som dominerer, som et resultat av ei langsiktig ressursoppbygging i landsdelen.

– Det er mange som snakker ned grana i Nord-Norge. At det bare er kratt med mye kvist. Vi prøver å nyansere det bildet fordi vi ser at mye av grana har god kvalitet, sier Molvig.

Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark, sammen med NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), skal nå se nærmere på egenskapene til nordnorsk grantømmer. Prosjektet er finansiert av de regionale forskningsfondene.

Sommeren 2022 fant forskerne ved NMBU frem til fem egnede forsøksfelt, såkalte permanente forsøksflater, i Nordland og Troms og Finnmark. Femten trær ble valgt ut og tetthet og fiberlengde ble målt på i alt 55 stammeskiver. Foto: Simen Gjølsjø
Sommeren 2022 fant forskerne ved NMBU frem til fem egnede forsøksfelt, såkalte permanente forsøksflater, i Nordland og Troms og Finnmark. Femten trær ble valgt ut og tetthet og fiberlengde ble målt på i alt 55 stammeskiver. Foto: Runa Stenhammer Aanerød, Statsforvalterne i Nordland

Nye forsøk i gamle forsøksfelt

Sommeren 2022 gikk derfor skogforskerne i gang med å teste hypotesen om at grantrevirkets styrke og stivhet øker med alderen. Dette ble gjort ved å måle tetthet og fiberlengde på stammeskiver fra utvalgte skogbestand i landsdelen.

Forskerne fant først frem til fem egnede forsøksfelt, såkalte permanente forsøksflater, i Nordland og Troms og Finnmark. To felt i Troms og Finnmark (Bardu og Alta) og tre i Nordland (Alstadhaug, Beiarn og Hattfjelldal). Dette var faktisk noen av de samme forsøksfeltene som ble benyttet i undersøkelsene på 1980-tallet. Femten trær ble valgt ut og tetthet og fiberlengde ble målt på i alt 55 stammeskiver.

Resultatene viste at gran i nord er noe lettere enn gran fra sør. Det var stor variasjon i tetthet mellom stammeskivene, men i gjennomsnitt lå nordlands-grana på 390 kilo per kubikkmeter mens sørnorsk gran ligger på rundt 415 kilo per kubikkmeter.

Men gran ikke bare er gran. For selv om grantrærne kom fra samme landsdel, varierte tettheten fra sør i Nordland til nord i Finnmark. Grana fra Alstahaug kommune midt i Nordland, hadde for eksempel høyere tetthet enn grana fra Bardu og Alta.

NMBU-professorene Geir Vestøl og Olav Høibø disponerer et eget snekkerverksted og testlaboratorium spesiallaget for å teste tømmer og trelast. Der knekkes planker for å teste styrken til blant annet nordnorsk furu. Nå er planen å gjennomføre tilsvarende styrketester på trelast av gran. Foto: Lars Sandved Dalen
NMBU-professorene Geir Vestøl og Olav Høibø disponerer et eget snekkerverksted og testlaboratorium spesiallaget for å teste tømmer og trelast. Der knekkes planker for å teste styrken til blant annet nordnorsk furu. Nå er planen å gjennomføre tilsvarende styrketester på trelast av gran. Foto: Lars Sandved Dalen

Klima påvirker tetthet og styrke

Hva kan forklare forskjellen i tetthet og styrke mellom gran i nord og gran i sør? Sannsynligvis er forskjellene knyttet til ulikt klima der trærne vokser. Nede ved sjøen, slik som på Alstahaug, er temperaturene høyere – noe som gir både bredere årringer (bedre vekst) og høyere egenvekt. Lenger inn i landet og høyere opp over havet, slik som i Hattfjelldal, blir temperaturen lavere, veksten redusert – og tidligere vekstavslutning om høsten gir lavere tetthet i veden.

Og selv om dette bare var en liten undersøkelse, er forskerne fornøyd.

– I gjennomsnitt har grana i nord noe lavere tetthet enn det som er funnet for gran fra Sør-Norge. Men, for noen av områdene i nord er tettheten på nivå med gran fra Sør-Norge, forklarer NMBU-professorene Olav Høibø og Geir Vestøl.

Tidligere forskning har vist at fiberlengden øker med treets alder. I tillegg tyder resultatene på at også granvedens tetthet øker etter hvert som treet blir eldre.

– Smalere årringer ytterst, etter hvert som treet blir eldre, gir både økt styrke og stivhet. Vi forventer at egenskapene til nord-norsk gran brukt til konstruksjonsvirke vil bli bedre når det produseres av eldre gran.

Når trærne blir eldre øker også diameteren, og sagbrukene kan skjære trelast i større dimensjoner. Da får kvist mindre betydning for plankenes mekaniske egenskaper.

De foreløpige resultatene gir skogforskerne grunn til optimisme. Undersøkelsene tyder på at styrkeegenskapene blir bedre med alderen og at nordnorsk grantømmer kan være egnet til konstruksjonsvirke. Det gir muligheter for utvikling av trelastindustri i nord.

– Vi har trua på dette. I neste runde ønsker vi derfor å undersøke flere trær og flere bestand. Vi ønsker også å se på egenskapene til trelast skåret av eldre grantrær. Det skal bli morsomt å få ordentlige tall for Nord-Norge.

Om prosjektet Gran i nord

Prosjektet Gran i Nord har mottatt støtte fra Regionalt forskningsfond Nordland og Regionalt forskningsfond  Arktis.

Eirik Nordhagen 1 - Foto Lars Sandved Dalen - NIBIO.jpg
Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark, sammen med NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), skal nå se nærmere på egenskapene til nordnorsk grantømmer. NIBIOs Eirik Nordhagen leder prosjektet som er finansiert av de regionale forskningsfondene. Foto: Lars Sandved Dalen

 

Gran i nord

Det står om lag 20 millioner kubikkmeter gran på de i alt 20 530 skogeiendommene i Nordland og Troms og Finnmark. Nordnorsk grantømmer utgjør kun en liten del av den totale tømmeromsetningen i Norge; mesteparten av tømmeret stammer fra Sør-Norge, fra Innlandet, Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Av de 8,5 millioner kubikkmeter grantømmer som ble hogd i 2022, kom om lag to millioner kubikkmeter fra kystfylkene og Trøndelag; og under 200 000 kubikkmeter kom fra Nord-Norge.

Kilde: SSB
 

Hva brukes grana til?

Selskapet Nordpall, fra Hadsel i Vesterålen produserer årlig 200 000 paller av gran og sitkagran. De samarbeider med Hadsel kommune og Egga utvikling om et nytt sagbruk i Stokmarknes miljøhavn.

Alcoas smelteverk i Mosjøen benytter sitkagran. Elkem Salten benyttet i 2016 60 000 kubikkmeter tømmer til smelteverkflis.

 

Styrketesting av trelast

All trelast som skal bære last skal være godkjent og klassifisert. Et eksempel på slik godkjenning er klassifiseringene i klassene C24 og C30, som du vil finne merket av på trelast hos byggvarekjedene. C30 vil for eksempel kunne gå til takstoler. Og, om du lurer, tallverdien sier noe om trevirkets såkalte bøyefasthet; altså hvor stor kraft som skal til før planken brekker når den blir bøyd. For planker merket C24 skal 95 av 100 testede planker tåle en bøyespenning på mer enn 24 megapascal (MPa) før de knekker. Til sammenligning er vanlig atmosfærisk trykk (vekten av himmelen over oss) cirka 0.1 MPa og trykket i et bildekk et sted mellom 0,2 og 0,3 MPa og trykket i en høytrykksspyler 10 MPa.

 

Styrketrening for trær

Årevis med forskning på grantrærnes anatomi og styrkeegenskaper har vist at grantømmerets styrke blir påvirket av hvor mye kvist det er (planker brekker lettere rundt kvister), hvor tett veden er og hvor lange vedfibrene er. Lite kvist, tette årringer og lange vedfibre gir altså sterke grantrær. Men også klimaet og miljøet der grantrærne vokser opp betyr mye for hvor mye krefter tømmeret og trevirket kan tåle. Jo lenger nord og jo høyere opp grantrærne vokser, desto lavere blir tettheten – når man sammenligner trevirke med lik årringbredde. Undersøkelser har dessuten vist at temperatursummen – altså hvor mange timer eller dager trærne får med temperaturer over fem grader – også spiller en viktig rolle for trærnes styrke. Høyere temperatursum gir tyngre ved, og tyngre ved betyr sterkere trelast. En lengre vekstsesong om høsten gir dessuten grantrærne en større andel såkalt senved, noe som også gir stammen høyere tetthet og større styrke. Senveden er den mørke delen av årringen. Det er den som gjør at du kan se og telle årringene og bestemme alderen til en stubbe. Når trærne vokser om høsten, blir celleveggene tykkere og veden mørkere. Tykkere cellevegger gjør at trevirket blir tyngre og ikke knekker like lett.

 

Har som jobb å knekke plank

Om nordnorsk grantømmer skal kunne benyttes som konstruksjonsvirke, altså som takstoler og bærende elementer i bygg, stilles det strenge krav til både styrke og stivhet. Treforskerne på Campus Ås disponerer et eget snekkerverksted og testlaboratorium spesiallaget for å teste styrken til trelast. Der knekkes planker for å teste styrken til blant annet nordnorsk furu. Nå er planen å gjennomføre tilsvarende tester på trelast av gran.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.