Hopp til hovedinnholdet

EUs grønne giv og skogen

mg200606_DSC_2785

- EUs grønne giv vil gi føringer for norsk skogpolitikk. Det blir økt vekt på å bevare miljøverdier, samt økte bidrag fra skogen i arbeidet for å redusere klimagassutslipp, sier NIBIOs Knut Øistad. Foto: Morten Günther

I desember 2019 la Europakommisjonen fram en omfattende strategi som skal løse utfordringer knyttet til klima og miljø på tvers av politikkområder. Målet med strategien, som har fått navnet «Grønn giv» (European Green Deal), er et klimanøytralt Europa i 2050. Nå har NIBIO sett nærmere på hvordan storsatsingen vil påvirke skogen i Norge.

Seniorrådgiver Knut Øistad ved NIBIO på Ås, er en av forfatterne bak NIBIO-rapporten, «EUs grønne giv og skogen». Han bekrefter at målet med strategien er et klimanøytralt Europa i 2050, og en økonomi som i større grad er frikoplet fra økt ressursbruk.

– EUs grønne giv legger stor vekt på å bevare miljøverdier og å øke skogens bidrag i arbeidet for å redusere klimagassutslipp, forteller Øistad.

NIBIO-rapporten gir en overordnet vurdering av utviklingen i EUs skog- og arealpolitikk. Den gir også status, ved utgangen av 2023, for strategier og regelverk fra EUs grønne giv som har betydning for norsk skogbruk.

– Vi vil oppleve effekter av EUs grønne giv på en rekke områder. Noen eksempler er hvordan vi bokfører utslipp og opptak av CO2 i skog- og arealbrukssektoren, hvilke bærekraftskriterier som vil gjelde ved uttak av biomasse til energi, samt kriterier for bærekraftig skogbruk ved investeringer, sier Øistad.

Foto: iStock
EU har stor oppmerksomhet rundt skogens betydning for blant annet energi, miljø og klima. NIBIOs nye rapport viser at mange nye regler fra EU tas inn i EØS-avtalen, eller blir en del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og EU. På denne måten kan EU påvirker norsk skogpolitikk direkte eller via andre sektorer. Foto: iStock

Skogen er viktig for det grønne skiftet i EU og Norge

Etter lanseringen i 2019 har EUs grønne giv blitt fulgt opp med en rekke strategier og regelverk som omfatter alle sektorer. Norge er ikke medlem av EU, men er likevel en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. I tillegg har Norge inngått en bilateral samarbeidsavtale med EU om gjennomføringen av klimamålene i Paris-avtalen. Samarbeidet innebærer at EUs klimaregelverk også er norsk regelverk.

EØS-utvalget leverte i begynnelsen av april 2024 en utredning om Norges erfaring med EØS-avtalen og andre avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år. I den forbindelse fikk NIBIO i oppdrag å utrede forholdet mellom EU og nettopp forvaltningen av norsk skog.

– EU har ingen felles skogpolitikk. Formelt er dette medlems­landenes ansvar, sier Øistad.

Sammen med kollegaene Christian Mohr og Katharina Hobrak har han sett på bakgrunn og status for sentrale strategier og regelverk som er av betydning for norsk skogpolitikk og skogforvaltning som følger av EUs grønne giv – i første rekke strategier og regelverk for fornybar energi, miljø og klima.

– De fleste av regelverkene er nylig vedtatt i EU. Vi forsøker å gjøre opp status og drøfte noen virkninger av det som kommer.

– Når detaljene i rettsaktene, planene for gjennomføring, og Norges forpliktelser for de ulike regelverkene er nærmere en avklaring, vil virkningene avtegne seg klarere. Men retningen på endringene i EU er tydelige: Det skal legges mer vekt på å bevare miljøverdier og å øke skogens bidrag i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, sier Øistad.

Foto: iStock
NIBIO-rapporten «EUs grønne giv og skogen» gir en overordnet vurdering av utviklingen i EUs skog- og arealpolitikk. Den gir også status, ved utgangen av 2023, for strategier og regelverk fra EUs grønne giv som har betydning for norsk skogbruk. Foto: iStock

EU påvirker norsk skogpolitikk

Øistad forklarer hvordan en rekke regelverk som følger av EUs grønne giv er EØS-relevante, og vil bli norsk regelverk. Andre vil ikke det, men kan lett endre politikk og forbrukerpreferanser i våre nærområder. Og selv om EU ikke har en felles skogpolitikk, har EU likevel satt større fokus på skogens betydning for blant annet energi, miljø og klima.

– Regelverk på disse områdene har kommet på rekke og rad. Mange tas inn i EØS-avtalen, eller er en del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og EU. EU påvirker derfor skogpolitikken i medlemsland og i Norge via andre sektorer, sier Øistad.

I NIBIO-rapporten «EUs grønne giv og skogen» gjøres det vurderinger av konsekvensene for Norge blant annet når det gjelder klimaregelverket for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF), bærekraftig finans (taksonomien), bærekraftkriterier for fornybar energi, regelverk for avskogingsfrie forsyningskjeder og sertifisering av opptak og lagring av karbon. I rapporten drøftes også betydningen av EØS-avtalen for skogsektoren og debatten om økt fellesskapspolitikk og medlemslandenes ansvar for skogpolitikken. 

– EUs grønne giv representerer en betydelig samlet påvirkning av skogpolitikken. En særlig utfordring er at endringen skjer horisontalt i utviklingen av regelverk i flere sektorer samtidig.

– Retningen på endringene er tydelig. Det blir økt vekt på å bevare miljøverdier, samt økte bidrag fra skogen i arbeidet for å redusere klimagassutslipp, avslutter Øistad.

EUs grønne giv

Grønn giv (European Green Deal) er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa, lagt fram av Europakommisjonen i desember 2019. EUs grønne giv er en omfattende strategi som skal løse utfordringer knyttet til klima og miljø på tvers av politikkområder, og er en viktig del av EUs implementering av FNs 2030 agenda og FNs bærekraftsmål.

NIBIO deltar i flere forskningsprosjekter om effektene av EUs grønne giv på skog- og arealbruk i Norge. Noen eksempler er prosjektene DEAL og Climaland.

LULUCF

LULUCF er et akronym for Land use, land use change and forestry, det som kalles arealbrukssektoren på norsk. Menneskeskapte endringer i arealbruk, og som påvirker utslipp og opptak av klimagasser, rapporteres som en del av Norges klimagassregnskap til FNs klimapanel. Opphopningen av klimagassen CO2 i atmosfæren kan motvirkes ved å utnytte det faktum av jord, skog og annen vegetasjon kan ta opp og lagre CO2. Endringer i arealbruk, slik som boligbygging, nye veier eller avskoging, påvirker naturens evne til å ta opp CO2 og andre klimagasser.

Bærekraftig finans – taksonomi

EUs klassifiseringssystem for investeringer (taksonomien) skal avgjøre når en investering kan anses som bærekraftig. Les mer her.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Skogpolitikk er formelt medlemslandenes kompetanse, og er ikke nevnt i EUs traktater som et område for felles politikk. Skogsektoren er likevel over tid omfattet av tiltak og virkemidler i andre sektorer der EU har felles politikk, bl.a. i EUs landbrukspolitikk, miljøpolitikk og klimapolitikk. Skogens rolle er særlig tydelig i EUs grønne giv (European Green Deal, EGD). EUs grønne giv er et veikart for en samfunnsomstilling som skal ende i et klimanøytralt EU i 2050. EØS-avtalen regulerer samarbeidet mellom Norge og EU og har vært bestemmende for utviklingen i Norge på de fleste samfunnsområder. Norge har også inngått et bilateralt klimasamarbeid med EU om gjennomføringen av målene i Paris-avtalen. Denne bilaterale avtalen mellom Norge og EU innebærer at Norge gjennomfører EUs regelverk for klima også for ikke- kvotepliktig sektor og skog- og arealbruk (LULUCF). Denne rapporten beskriver videre bakgrunn og status for andre sentrale strategier og regelverk av betydning for norsk skogpolitikk og skogforvaltning som følger av EUs grønne giv. Det er i første rekke strategier og regelverk for fornybar energi, miljø og klima som er omtalt her. EUs grønne giv representerer en betydelig samlet påvirkning av skogpolitikken. En utfordring er at endringen skjer horisontalt gjennom utvikling av regelverk i flere sektorer samtidig. Effektene av endringer i regelverk og politiske prioriteringer i EU er foreløpig bare delvis mulig å kvantifisere, men det er gjort noen vurderinger av konsekvenser i rapporten. Når detaljene i rettsaktene, planene for gjennomføring, og Norges forpliktelser for de ulike regelverkene er nærmere en avklaring vil virkningene avtegne seg klarere. Retningen på endringene i EU er imidlertid tydelig: mer vekt på å bevare miljøverdier og økte bidrag fra skogen i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.