Skoghelse

Skoghelse er et viktig forskningsfelt som trolig vil bli enda viktigere i et endret klima. Skogens helse påvirkes av både biotiske faktorer (som sopp og insekter) og abiotiske faktorer (klima, jord- og næringsforhold). Skogskader kan få negative konsekvenser både for mennesker og miljøet. God skoghelse er en forutsetning for et bærekraftig skogbruk, gir økt karbonbinding som kan motvirke klimaendringer, og sikrer skogens rolle som leverandør av økosystemtjenester. Fortsatt gjenstår det mye arbeid for å forstå viktige vekselvirkninger mellom skadegjørere, klimaet og trærne.

20090818_TIV_0392
Foto: Volkmar Timmermann

Klimaendringene vil trolig gi mer klimarelaterte skogskader. Dessuten vil et endret klima gi mange av skogens skadegjørere bedre livsvilkår. Dette gjelder både arter vi allerede har og nye invaderende arter.

Invaderende arter kjenner ingen grenser og kommer ofte som blindpassasjerer gjennom handel med tre og treprodukter. Når fremmede arter først har etablert seg er det som regel lite vi kan gjøre for å forhindre skader på skog. Det er derfor viktig med internasjonalt samarbeid for å forhindre spredning av skadelige organismer.

Tjenester

Skogskader.no

Skogskader.no gir en løpende oversikt over forekomst av skogskader i Norge. Her kan du lese om mer enn 200 ulike skadetyper, se på kartfestete forekomster av skader og rapportere inn egne observasjoner.

Mer informasjon Til tjenesten
Skoghelse i bilder

Skoghelse i bilder er et oppslagsverk med fokus på organismer (sopper og insekter) som er viktig for skogens helsetilstand. Invaderende arter er også inkludert. Oppslagsverket består av en samling med bilder med tilhørende faglige tekster skrevet av norske spesialister.

Mer informasjon Til tjenesten
Skogskadeovervåking i Norge

Skogskadeovervåkingen i Norge er et essensielt verktøy i beredskapen for å kunne oppdage endringer i skogens helsetilstand og forebygge etablering av nye skadegjørere.

Mer informasjon Til tjenesten