Bruksområder for frø- og skogplanter

For å få en klimatilpasset skog er det viktig å bruke riktig plantemateriale til lokaliteten. I dag brukes det stort sett foredla materialer til foryngelse av granskogen. Det er norsk foredlet granfrø tilgjengelig for alle områder på Østlandet, Vestlandet og deler av Trøndelag

2016-04-06 10.50.46 - ArneSteffenrem-cropped
Foto: Arne Steffenrem

Nasjonale anbefalinger 

Det er Skogfrøverket som har ansvaret for å utarbeide de nasjonale anbefalingene for bruk av skoglig formeringsmaterialer. Skogfrøverket baserer sine anbefalinger på en rekke avkomforsøk, proveniensforsøk, vitenskapelige publikasjoner og gjeldende forskrifter og regler. De nasjonale anbefalinger skal sikre en best mulig klimatilpasset skog, genetisk- gevinst og variasjon. 

Skogfrøverket lanserte januar 2022 «Proveniensvelgeren» et nytt kartbasert verktøy for å finne de beste alternativene for foryngelse av skogen. Lenken til «proveniensvelgeren» finner du under "Lenker" lenger på siden.

Skal du importere frø eller planter til skogplanting fra utlandet? 

Da må du søke om brukstillatelse for materialene hos kontrollutvalget for frøforsyninga til skogbruket. Utvalget vurderer om plantemateriale passer inn klimatisk og om det er innenfor retningslinjene for forflytning gitt i Forskrift om skogfrø og skogplanter. 

Juletre- og pyntegrønt produksjon er definert som skogbruk. Importerer du frø og planter til juletreproduksjon må du derfor også søke om brukstillatelse. 

Hvordan søker du om brukstillatelse? 

Du finner søknadsskjema, som du kan laste ned, på siden her. I søknadsskjemaet må du blant annet oppgi hva slags materialer du søker om, alder/størrelse på plantene, antall planter/mengde frø, barrot/dekkrot, produsent og leverandør. Du må også spesifisere hvor materialene skal brukes på sankeområde eller kommune, samt høydelag.
For at vi skal kunne behandle søknaden må du skaffe tilveie 

  • Stambrev, dette får du av planteskolen/leverandør du kjøper plantene fra. Fra Sverige får du et svensk stambrev som er ekvivalent til et OECD sertifikat. 

Importerer du planter må du også oppgi hvilke sprøytemidler som er brukt. Importerer du frø må du dokumentere frøanalyse.

Det er enkelt å søke om brukstillatelse, bruk skjemaet «Søknad om brukstillatelse av importerte materialer». 

Skal du søke om brukstillatelse for materialer til juletreproduksjon velger du «Søknad om brukstillatelse for juletrematerialer».

Trenger du informasjon eller søknadsskjema på engelsk som beskriver hva du trenger av informasjon for å ta inn frø- eller plantemateriale til juletreproduksjon finner du det i skjemaet «Norwegian rules that apply for import of forest reproductive material». 

Søknaden fylles inn og sendes på epost til Mari.Mette.Tollefsrud@nibio.no som er leder i kontrollutvalget for frøforsyninga til skogbruket. Hvis du er i tvil om materialene passer inn, ta kontakt før du søker.

Skogfrøverket utsteder godkjenningsbevis som skal følge materialene helt ut til skogeier

Etter at søknaden er behandlet, sender Kontrollutvalget svar til søker, Fylkesmannen (Statsforvalteren fra 1.1.2021) i aktuelt fylke og Skogfrøverket. Skogfrøverket utsteder så selve godkjenningsbeviset og registrerer materialene i nasjonalt register. Det er viktig å huske på at godkjenningsbeviset skal følge materialene helt ut til skogeier. Ved utbetaling av tilskudd kan Landbruksdirektoratet etterspørre godkjenningsbeviset.

Når det gjelder importert materiale er det viktig å merke seg at tillatelsene som gis, ikke er det samme som anbefalinger. Dette bør gå klart fram når importør markedsfører og selger materialene. Brukstillatelsen og godkjenningsbeviset gjelder for det antall planter eller kg frø du søker om, du må søke om brukstillatelse og få godkjenningsbevis hver gang du tar inn materialer.

Dersom du importerer mindre frø eller planter enn antallet som det er gitt tillatelse til, så skal Skogfrøverket varsles slik at oppføringen i nasjonal register er riktig. 

Importerer du planter er det meldeplikt til Mattilsynet. Det er importørens ansvar å melde fra til Mattilsynet. Mattilsynet krever et sunnhetssertifikat, dette skal også følge plantepartiet. 

Bruk av svensk frøplantasjemateriale i Norge

Kontrollutvalget for frøforsyningen til skogbruket har laget en oversikt over de mest omsøkte materialene fra Sverige og hvor du kan bruke disse i Norge. Dette er ikke anbefalinger, men hva som er tillatt brukt. Selv om vi har satt opp denne oversikten må det alltid søkes om brukstillatelse til materialene som beskrevet over.

Gran: Basert på en gjennomgang av en rekke feltforsøk med svenske bestandsmaterialer har man kunnskap om at svensk gran kan brukes i Norge (Østlandet) forutsatt nogen lunde likt klima. Vi flytter dermed materialene en bit vestover, og tillater at det brukes på ca. samme breddegrad og høydelag som de anbefaler materialene for i Sverige, forutsatt at det er innenfor grensene for forflytninger gitt i forskrift av skogfrø og skogplanter. I vedlegget «Tillat bruk av svensk frøplantasjemateriale av gran i Norge», har vi satt opp over hva vi gir tillatelse til for de mest omsøkte granmaterialene. 

Furu: Skogfrøverket har i samarbeid med Skogforsk i Sverige laget et frøsonekart for furu for Norge basert på de svenske forflytningsfunksjonene der man har tatt utgangspunkt i breddegrad og høyde over havet. Frøsonekartene er tenkt som en midlertidig veiledning for Østlandet inntil mer kunnskap er på plass. Inntil videre har kontrollutvalget satt opp tillatt bruksområder basert på frøsonekartene Skogforsk har utarbeidet i samarbeid med Skogfrøverket, forflytningsreglene gitt i forskrift for skogfrø og skogplanter og anbefalingene gitt i rapporten til Skrøppa et al. 2015, som angir en liten flytting vestover for svensk furu (rapporten kan lastes ned nederst på siden). Oversikten over bruksområdene finner du i «Tillat bruk av svensk frøplantasjemateriale av furu i Norge».

Svenske Plantval

Et verktøy svenskene bruker for svenske frøplantasjer i Sverige er «Plantval» Her kan man se hvilke frøplantasjematerialer som anbefales for Sverige. Anbefalingene gitt for Sverige kan ikke direkte overføres til Norge siden de er basert på data fra forsøk i Sverige, men verktøyet gir en pekepinn i forhold til breddegrad og høgdelag. NIBIO og Skogfrøverket samarbeider med forskningsinstitusjoner i Sverige og Finland om å utarbeide veiledningsverktøy for bruk og forflytning av gran og furu på tvers av Norden. 

Forskrift og OECD regelverk

Forskrift om skogfrø og skogplanter er hjemlet i skogbruksloven. Dagens forskrift er fra 1996 og er under revidering. Forskriften skal sikre at det brukes frø og planter av god kvalitet ved foryngelse av skog og at hensynet til det genetiske mangfoldet i skogen ivaretas. Forskriften gjelder for alle treslag som anvendes til skogbruksformål og omfatter produksjon, omsetning og bruk av skoglig formeringsmateriale.

Alt formeringsmateriale som omsettes i Norge må være godkjent og sertifisert. Skoglig formeringsmateriale deles inn i og sertifiseres under fire forskjellige kategorier som følger OECD regelverket:

  • Lokalitetsbestemt (source identified)
  • Utvalgt (selected)
  • Kvalifisert (qualified)
  • Testet (tested).

Alle krav knyttet til sertifiseringen er beskrevet i «OECD forest seed and plant scheme, rules and regulations. Dette er et internasjonalt sertifiseringssystem for handel med skoglig formeringsmateriale. Sertifiseringssystemet skal sikre at frø og planter i handelen har blitt samlet inn og produsert på en slik måte at identiteten til materialene er sikret. Et OECD sertifikat inneholder informasjon om den genetiske kvaliteten til materialene.

Regelverket ble etablert i 1967, men revisjoner oppgjennom årene. Norge har vært medlem siden tidlig på 70-tallet.

Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket

Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket står for overordnet kontroll av frøforsyningen i skogbruket og påser at intensjonene og bestemmelsene i forskrift om skogfrø og skogplanter blir fulgt opp.
Utvalget ble opprettet i 1997 i medhold av § 8 i forskrift om skogfrø og skogplanter. Utvalget oppnevnes av Landbruks- og Matdepartementet og er sammensatt av tre medlemmer.

  • Mari Mette Tollefsrud (Leder og sekretær i utvalget), forsker, NIBIO
  • Torfinn Kringlebotn, Fylkesmannen i Innlandet.
  • Per Olav Granheim, Fylkesmannen Oslo og Viken.

Formålet med forskriften er å sikre at det brukes frø og planter av god kvalitet ved foryngelse av skog og at hensynet til det genetiske mangfoldet i skogen ivaretas. I de overordnede bruksreglene fokuseres det på at det skal brukes materialer som er best mulig tilpasset lokalitetens klima. 

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

I 2012 ba Landbruks- og matdepartementet Skog og landskap om å undersøke mulighetene for økt nordisk samarbeid om skogfrøforsyningen, herunder mulige biologiske grenser for flytting av frø og planter, risikomomenter ved samling av enkelte funksjoner på færre steder enn i dag og gevinstmuligheter dette måtte ha for fremtidig frøforsyning. Oppsummert ser vi gevinstmuligheter for frøforsyningen ved å samarbeide om å skaffe kunnskap om biologiske grenser for frøplantasjematerialer i Norden, da dette vil innebære økt robusthet og fleksibilitet i frøforsyningen i hele regionen. Likeledes vil foredlingen kunne effektiviseres og gjøres mer robust ved økt FoU-samarbeid. Motsatt ser vi ulemper ved å samle enkelte funksjoner knyttet til frøverksdrift på færre steder enn i dag. Norsk infrastruktur for frøforsyning er nødvendig både for å imøtekomme nasjonale behov og for å kunne bidra til samarbeid om nordisk beredskap.