Treveileder - Leverandører

Dokumentasjonskrav av CE-merkede byggevarer er beskrevet av Direktoratet for byggkvalitet og følgende tekst er basert på info fra denne kilden.

Byggeregler og standarder

NIBIO

CE-merking gjør det lovlig å markedsføre og omsette byggevarer i alle land i EØS-området. I henhold til byggevareforskriften skal alle byggevarer som omfattes av en harmonisert europeisk produktstandard eller en europeisk teknisk bedømmelse (ETA), være CE-merket og ha en tilhørende ytelseserklæring. Disse produktene har da dokumenterte egenskaper og ytelser etter felles europeiske tekniske spesifikasjoner. Kravene til CE-merking gjelder alle EU- og EØS-land.

De harmoniserte tekniske spesifikasjonene krever dokumentasjon av vesentlige egenskaper, det vil si egenskaper som er relevante for grunnleggende krav til bygningskonstruksjoner:

  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • Sikkerhet ved brann
  • Hygiene, helse og miljø
  • Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk
  • Vern mot støy
  • Energiøkonomisering og varmeisolering
  • Bærekraftig bruk av naturressurser

Den tekniske spesifikasjonen angir hva som skal være med i CE-merkingen og ytelseserklæringen, og hvordan egenskapene og ytelsene skal deklareres. På denne måten sikrer regelverket at de samme prøvings- og beregningsmetodene for egenskaper og ytelser benyttes i alle land.

Det stilles også krav til produkter som ikke er CE-merket. Disse skal også ha dokumenterte egenskaper. De som velger hvilke byggevarer som skal benyttes, kan da vurdere om produktet har de rette egenskapene slik at de bidrar til at byggverket oppfyller byggteknisk forskrift. Dette gjelder også byggevarer som er produsert utenfor Norge som omsettes og brukes i Norge. Et CE-merke på en byggevare betyr at varens egenskaper er dokumentert, ikke at forskriftenes krav til byggverket er oppfylt (se lenke i venstre kolonne).

I likhet med CE-merkede byggevarer skal ikke-CE-merkede byggevarer ha egenskaper som medvirker til at byggverket tilfredsstiller de grunnleggende kravene til bygningskonstruksjoner.

Når det gjelder Teknisk godkjenning, angir i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) (se lenke i venstre kolonne) at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Videre heter det at godkjenningen angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Byggevareforskriften (DOK).

Europeisk teknisk bedømmelse, ETA, (tidligere kalt europeisk teknisk godkjenning - se lenke i venstre kolonne) utarbeides som grunnlag for å kunne CE-merke byggevarer der produktet ikke dekkes av en harmonisert produktstandard. Dersom det er utarbeidet ETA for et produkt, skal produktet CE-merkes i henhold til denne (se lenke i venstre kolonne).

Miljødokumentasjon

NORSUS

Det stilles en del krav til produktdokumentasjon i bygg med miljøambisjoner for å sikre at materialene har de faktiske miljøegenskapene. Det stilles litt ulike krav i ulike prosjekter og i noen sammenhenger vil det være høyere krav enn i andre prosjekter. For eksempel til BREEAM-NOR prosjekter kan det varierer stort mellom ulike byggeprosjekter om hvilken miljødokumentasjon som kreves.

Miljødokumentasjon

Hva det er

Hvem som krever

Miljødeklarasjoner (EPD)

Kortfattet dokument som har tall for klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger for et produkt over livsløpet.

BREEAM-NOR, offentlige anskaffelser,

ECOproduct

Vurdering av hvor miljøvennlig produkter med EPD er

BREEAM-NOR, offentlige anskaffelser

Svanemerke

Miljømerke som viser at produktet er blant de beste i sin produktgruppe.

Privatmarkedet, BREEAM-NOR, offentlig anskaffelser

Helse- og miljøskadelige stoffer

Vurdering og deklarering av om produktet har helse- og miljøskadelige stoffer i seg

Produktforskriften, Svanemerke, SINTEF teknisk godkjenning, BREEAM-NOR, offentlige anskaffelser, ECOproduct

Sporbarhet bærekraftig skogbruk

Om trevirke kommer fra sertifisert skogbruk og at sporbarheten er sertifisert

BREEAM-NOR, offentlige anskaffelser

Avgassing til innemiljø

Byggematerialer slipper fra seg stoffer til innemiljø som lukter og som kan påvirke menneskers helse.

BREEAM-NOR, Svanemerke