Kjemisk sammensetning av tre

Sammensetning av tre

Sammensetning av tre. Foto: Eirik Nordhagen, NIBIO

Grunnstoffbestemmelse med Induktivt koblet plasma – Optisk emisjonsspektrometri (ICP-OES)

ICP-OES er en analyseteknikk som brukes til å bestemme mengde grunnstoffer i løsning. Faste prøver må løses i syre eller ekstraheres før analyse med ICP-OES. Metoden er basert på at atomer og ioner eksiteres i et induktivt koblet plasma og lys sendes ut ved bølgelengder som er karakteristisk for et bestemte grunnstoff. Intensiteten av dette lyset er proporsjonal med konsentrasjonen av tilhørende grunnstoff.

Termogravimetrisk analyse (TGA)

TGA måler mengden og vekten av vektendring i et materiale som en funksjon av temperatur eller tid i en kontrollert atmosfære. Brukes primært til bestemmelse av hemicellulose, cellulose, lignin, aske og ekstrakter i treprøver.

Simultaneous thermal analysis (STA)- termogravimetri og skanningskalorimetri - STA-FTIR-GCMS

STA består av teknikkene termogravimetri (TG) og differensiell skanning-kalorimetri (DSC), koblet med FTIR og GC-MS. TG måler vektendring i et materiale som en funksjon av temperatur eller tid i en kontrollert atmosfære. DSC måler entalpiene som forbindes med faseoverganger og kjemiske reaksjoner og finner temperaturene for overgangene eller reaksjonene. FTIR og GC-MS brukes til analyse av utviklet gass.

Kromatografi, Gasskromatografi – flammeionisasjonsdetektor (GC-FID), High Performance liquid Chromatography (HPLC) og Gasskromatograf – Massespektrometer (GC-MS)

Treprøver som er kjemisk modifiserte med furfurylalkohol testes for utlekking. Mengden furfurylalkohol som lekker ut, bestemmes ved hjelp av HPLC og ultrafiolett-detektor (UV). Ved hjelp av HPLC og brytningsindeksdetektor (RI) kan vi bestemme innholdet av glukose i løsninger. Instrumentet kan også brukes til måling av karboksylsyrer. Kombinasjonen av Soxhlet-ekstraksjon og GC-FID brukes for bestemmelse av ekstraktivstoffer i tre. GC-MS brukes til måling av mengde klimagasser utviklet ved jordrespirasjon.

Spektral analyser – Attenuated Total Reflectance – Fourier-Transform Infrarød spektrometer (ATR-FTIR)

ATR-FTIR er en teknikk som brukes til å måle et infrarødt spektrum av fast stoff eller væske i bølgelengdeområdet 600 – 6000 cm-1. Teknikken kan brukes til å karakterisere og identifisere ukjente forbindelser.

Spektral analyser – Fourier-Transform-Near-Infrared (FT-NIR)

FT-NIR er en teknikk som brukes til å måle et infrarødt spektrum av fast stoff eller væske i bølgelengdeområdet 4000 – 14300 cm-1 (700 – 2500 nm). Teknikken er ideell for rask identifisering av råmaterialer, og er også et kraftig analyseverktøy som er i stand til nøyaktig multikomponent kvantitativ analyse.
KONTAKTPERSON
ICP.jpg
ICP-MS - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry
STA-FTIR-GCMS.jpg
STA-FTIR-GCMS - Simultaneous Analysis of Thermogravimetry and Differential Scanning Calorimetry . Foto: Eirik Nordhagen, NIBIO