Vannforsyning i spredt bebyggelse

I spredt bebyggelse er det mange private drikkevannsbrønner for enkelthus, 2-4 hus eller mindre fellesanlegg. Tilfredsstillende vannkvalitet er viktig, men ofte har ikke anleggseier dokumentert vannkvaliteten i sin drikkevannsbrønn, selv om mange hevder at de har "verdens beste vann". I spredt bebyggelse kan det være mange utfordringer i forhold til utslipp av avløpsvann og drikkevanns-brønner. Det er viktig at vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse plan-legges samordnet, slik at forurensningskonflikter mellom utslipp av avløpsvann og drikkevannsinteresser unngås.