Planlegging i fritidsbebyggelse

Ved planlegging av VA-løsninger i fritidsbebyggelse bør vann- og avløps-løsninger vurderes samlet, og det må tas hensyn til grunnforhold, resipient-forhold og utslippets størrelse, samt terrengforhold og hvor tett hyttene ligger. Det finnes flere eksempler på at utslipp av avløpsvann i hyttefelt er forurens-ningskilde for lokale drikkevannskilder (brønner). Det er derfor viktig at vann- og avløpsløsninger vurderes samlet for hele eller deler av hyttefeltet. For hyttefelt bør vannforsyningskilder og utslipp av avløpsvann baseres på en samlet kartlegging og vurdering av vann og avløp for alle hytter i hele eller deler av hytteområdet, slik at både hytteeiernes og allmennhetens interesser ivaretas.