Enkelte spørsmål fra kommuner og publikum går igjen, mens andre spørsmål dukker opp fra tid til annen. Nedenfor har vi samlet noen spørsmål relatert til avløpsanlegg i spredt bebyggelse, og gitt en besvarelse på disse.

Jeg ønsker å installere WC eller vakuumtoalett med lavt vannforbruk og bærer vannet inn. Må jeg søke om utslippstillatelse når vannet skal ledes til tett oppsamlingstank?

Svar: Ja.

I kommentarene til forskriften er det nevnt spesifikt at tett tank er søknadspliktig (ref. kommentar til §12-4). 


Jeg har fått pålegg om å utbedre avløpsanlegget for boligen min. Jeg har et anlegg med en "septiktank" (slamavskiller) som renser vannet før utslipp. Denne løsningen fungerer. Hvorfor er ikke dette godt nok?

Svar: I slamavskilleren holdes en del stoffer tilbake i form av bunnslam og flyteslam. Slamavskilleren har dårlig renseevne for fosfor, nitogen og organisk stoff. Rensegrad for fosfor ligger på ca 5 %. Det meste av næringstoffene og organisk stoff i avløpet holdes ikke tilbake i slamavskilleren. Når pålegg om utbedring av slike anlegg gis, er det som regel fordi kommunen ønsker å redusere utslipp av nærings-stoffer og organisk stoff slik at uheldige virkninger av utslippet på resipient (vassdrag) kan reduseres.

 

Gjelder forurensingsforskriften kapittel 12 for utslipp av gråvann, dersom det ikke er innlagt vann?

Svar: For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann. Dersom det ikke skal legges inn vann i et hus, settes det i utgangspunktet ikke krav om søknad om utslipp. 

Definisjon på innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.

 

Gjelder kravene til renseffekt i forurensningsforskriften for avløp som kun inneholder gråvann?

Svar: Nei, forskriften setter ikke bestemte krav til renseeffekt for gråvann, men den oppgir av gråvann skal gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende. En tilsvarende renseløsning kan være kan for eksempel være et gråvannsrenseanlegg med biofilter.

Forskriften er klar på at alle avløpsanlegg må utformes og dimensjo-neres slik at utslipp av avløpsvann ikke blir til ulempe. Dette gjelder selvfølgelig også for utslipp av gråvann. Kommunene skal også sette krav til at den som utformer og dimensjonerer gråvannsanlegg må ha nødvendig kompetanse.

 

Må man søke om utslippstillatelse dersom alt avløpet fra hytte skal føres til en tett oppsamlingtank? Da blir det jo ikke utslipp ved hytta.

Svar: Ja

 

Er det nok å sende inn en jordprøve fra egen eiendom til analyse, dersom man ønsker å få en vurdering på om infiltrasjonsanlegg kan bygges?

Svar: Nei, det er ikke tilstrekkelig å ta ut en jordprøve der man antar at infiltrasjonsanlegg kan etableres. For å avklare om infiltrasjons-anlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser. Dette skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

 

I forurensingsforskriften kap. 12 settes det %-krav til reduksjon av fosfor og BOF5 for utslipp fra mindre avløpsanlegg. Kan det ut fra %-kravene omregnes til bestemte utslippskonsentrasjoner?

Svar: Når rensegrad i prosent benyttes vil rensekravet variere i forhold konsentrasjonen i innløpsvannet. For urenset husholdnings-avløp vil konsentrasjonen av fosfor normalt være omkring 10 mg/liter, og for BOF5 omkring 250 mg/l.

Mange kommuner har benyttet disse verdiene som innløps-konsentrasjoner og oppgir 90% renseeffekt for fosfor som <1,0 mg/liter og 90% renseeffekt på organisk materiale som <25 mg/liter.