Vurdering av utslipp

Utslippsted for avløpsvann bør lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås. Utslipp av avløpsvann kan medføre skader eller ulemper, avhengig av utslippets type, størrelse, resipientforhold, samt i hvilken grad resipienten tilføres utslipp fra andre forurensningskilder.

KONTAKTPERSON

Sentrale momenter ved vurdering av søknad om utslippstillatelse:

  • Omsøkt utslippsmengde
  • Resipiententkaspasitet (lokalt, regionalt og nasjonalt)
  • Brukerinteresser (drikkevann, badeplass, fiskeplass, rekreasjonsområde, vernet område etv.)

 

Andre forhold:

  • Begrensninger som følger av regelverket, eksisterende vedtak og planer, nasjonale krav og føringer.
  • Kost-nyttevurderinger
  • Tidsfrister for gjennomføring