Hopp til hovedinnholdet

Røsslynghei

Røsslynghei, 10b, Store lyngøya, Froan, 2. august 2007, ANB
Røsslynghei på Froan. Frøya, Sør-Trøndelag.
Foto: Anders Bryn/NIBIO.

Dette er en samlebetegnelse på røsslyngdominerte heier i vintermilde og nedbørrike strøk.

Økologi

Typen antas å være kulturbetinga, men sterk vindvirkning vil i varierende grad være medvirkende årsak til utvikling av typen. Disse lyngheiene er artsfattige og utarma gjennom lang tids brenning og beiting, og det meste vil gro til med bjørke- eller furuskog dersom kultivering opphører. Planting av gran i typen er vanlig. Røsslynghei opptrer på lettdrenerte parti i landskapet. Ofte er jordsmonnet temmelig tynt, med bare ei tynn humusmatte over berget.

Fysiognomi

Dette er en artsfattig type ofte totalt dominert av røsslyng. Krekling, klokkelyng, purpurlyng (nord til Sunnmøre) og bærlyngarter kan ha varierende innslag. Urter og gras forekommer sparsomt, men kan ha større dekning i nylig brente heier. Et busksjikt av einer er vanlig. Botnsjiktet er som regel dårlig utvikla.

Viktige arter

Einer Purpurlyng Skogstjerne Bråtestarr Etasjehusmose
Røsslyng Blokkebær Rome Bjønnskjegg Heigråmose
Krekling Blåbær Gullris Finnskjegg
Klokkelyng Tepperot Blåtopp Hundekvein
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Røsslynghei i låglandet finnes langs kysten fra ytre Oslofjord til Sør-Troms med tyngdepunkt mellom Agder og Helgeland. 
10b Røsslynghei_Rongosen_Øygarden_120807_ANB.jpg
Røsslynghei. Øygarden, Hordaland. Foto: Anders Bryn/NIBIO.