Hopp til hovedinnholdet

Rismyr

9a Rismyr_Smøla_020102010_JOH
Rismyr. Smøla, Møre og Romsdal.
Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.

Denne myrtypen har en artsfattig og nøysom vegetasjon som klarer seg med den næringa som blir tilført med nedbør og strøfall.

Økologi

Myras form og beliggenhet har gjort at den har bygd seg opp slik at vegetasjonen har mista kontakten med grunnvannet. De typiske rismyrene finnes i flatt eller svakt skrånende terreng og har et mektig torvlag som ofte stiger mot midten av myra. Mer eller mindre tuvedannelse er karakteristisk. I nedbørrike strøk kan rismyra opptre som terrengdekkende og går da også i brattere terreng. På slike areal og på myrareal over skoggrensa vil torvlaget være tynnere.

Fysiognomi

Typen er artsfattig og nøysomme lyngarter og dvergbjørk dominerer feltsjiktet. Molte vil ofte ha høg dekning og kan være dominerende art. Torvulldominerte utforminger opptrer vanlig spesielt i kyststrøk. Bjønnskjegg kan her også ha stor dekning mens lyngarter er mindre representert. Et visst innslag av jordvassindikatorer kan forekomme mellom de ombrotrofe tuvene og på myrer med tynt torvdekke. Botnsjiktet dannes av torvmoser, mer eller mindre frodig etter tettheten i feltsjiktet. På tuver og tørre parti kommer det ofte inn heigråmose og lavartar som kvitkrull og lys- og grå reinlav.

Viktige arter

Dvergbjørk Blokkebær Molte Kvitkrull
Røsslyng Torvull Rundsoldogg Reinlavarter
Krekling Sveltstarr Småtranebær Torvmoser
Kvitlyng Bjønnskjegg Heigråmose
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Denne myrtypen finnes over hele landet, fra kysten og opp i lågfjellet, men blir dårlig utvikla i høgereliggende strøk der produksjonen av plantemasse er liten og torvoppbygginga går seint. 
9ax Rismyr lavrik_Lysheia Bjarkøya_Bjarkøy_250606_PKB.JPG
Rismyr med torvull og lav. Bjarkøy, Troms. Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.