Hopp til hovedinnholdet

Rishei

2e rishei_ Blåbær-blålyngvariant_Stovefjellet_Vik_14082009_JOH
Rishei, blåbær-blålyngutforming. Vik, Sogn og Fjordane.
Foto: Johnny Hofsten/NIBIO

Risheia opptrer på steder med stabilt snødekke, men noenlunde tidlig utsmelting (juni). Snødekket gir god beskyttelse mot vind og låge temperaturer og er med på å hindre uttørking.

Økologi

Typen danner en sone nedafor de typiske rabbesamfunna, og kan dekke store vidder i lågfjellet. Rishei er typisk for næringsfattig og intermediær mark med moderat vassforsyning.

Fysiognomi

Risheias vegetasjon har mye til felles med blåbærskogen, og kan sees på som en fortsettelse av denne vegetasjonstypen over skoggrensa. Fysiognomisk skiller typen seg fra de som tidligere er omtalt ved god dekning av mer høgvokste lyngarter, dessuten vil busker som dvergbjørk, einer og vierarter kunne få betydelig dekning. Artstallet er som regel lågt, men ved god næringstilgang får vi mer artsrike utforminger på overgang mot engsamfunn og reinrosehei.
 
De vanligste utformingene har dvergbjørk, blåbær, fjellkrekling og smyle som dominerende arter og et tett botnsjikt av etasjehusmose. Ved godt snødekke kan dvergbjørka gå ut. Ved god vassforsyning kan lappvier og sølvvier få høg dekning. Nær setrer finnes ofte et busksjikt av einer. Ved sterkt beite av fattige risheier kan finnskjegg få sterk dominans.
 
I kontinentale strøk får de minst snødekte arealene et lavdekke i botnen og et mer glissent feltsjikt. I fjell med mer kystprega klima går dvergbjørka ut og vi kan få stort innslag av arter som røsslyng, finnskjegg og skrubbær. Ned mot myrkanter og vann kan vi finne høgvokst dvergbjørkkratt med innslag av vier og et tjukt mosedekke i botnen.

Viktige arter

Dvergbjørk Krekling Smyle Bleikmyrklegg Kvitkrull
Einer Røsslyng Gulaks Skrubbær * Islandslav
Sølvvier Tyttebær Finnskjegg * Skogstjerne Reinlavarter
Lappvier Blokkebær Gullris Furumose Saltlav
Blåbær Blålyng Stormarimjelle Etasjehusmose
Utheva skrift: Dominerende arter; * I nedbørrike fjellområder

Utbredelse

Dette er den vanligste av alle vegetasjonstypene i lågfjellet i strøk med moderate nedbørsmengder. Typen forekommer også på skoglause eller avskoga områder under skoggrensa. 
2e Rishei_4971 Gironasjohka_Kautokeino_110810_FAH.jpg
Rishei med dvergbjørk. Kautokeino, Finnmark. Foto: Finn-Arne Haugen/NIBIO.