Hopp til hovedinnholdet

Rik sumpskog

8d Rik sumpskog1_Vollkoia_Ringsaker_290609_YNR
Rik sumpskog med mjødurt. Bardu, Troms.
Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.

Dette er ei samling av skogtyper på forsumpa mark med god næringstilgang. Rikmyrer/ ekstremrike myrer med god tresetting blir også ført hit.

Økologi

Opptrer i forsenkninger, myrkanter og ved vann og stiltflytende elver, eller i skrånende terreng med godt vassig.

Fysiognomi

Utforminga av typen kan være svært variabel. I låglandet opptrer vanligvis et tett tresjikt av gran, bjørk, orearter, selje, svartvier eller istervier. I fjellskog vil bjørk og vierarter være dominerende i tre- og busksjikt, mens en langs kysten i sør og vest finner svartorskoger. Feltsjiktet er velutvikla og variert med gras, halvgras og høge urter som mange er felles med engskogene. Botnsjiktet er dårligere utvikla enn i foregående enhet.
 
I denne typen tar vi også med vierdominerte sumper langs innsjøstrender og elvebredder. Disse vierkrattene holder ikke alltid kravet til skog når det gjelder høgde (over 2,5 m), men føres likevel hit. Tresatte rikmyrer har godt innslag av rikindikatorar som gulstarr, fjellfrøstjerne, fjelltistel m.fl. og med botnsjiktet av kravfulle moser som fagermoser og spriketorvmose.

Utbredelse

Forekommer over hele landet opp til skoggrensa. Høgvokste vierkratt på forsumpa mark over skoggrensa kan også føres hit. 
8d& Rik sumpskog_4065 Bones_Bardu_210808_FAH.JPG
Rik sumpskog med mjødurt. Bardu, Troms. Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.

Viktige arter

Gran Istervier Mjødurt * Stor myrfiol * Flaskestarr
Bjørk Setervier Sumphaukeskjegg Vårkål Skogrørkvein
Svartor Ørevier Myrmaure Sølvbunke Skogsnelle
Gråor Sølvvier Sløke * Gråstarr Skogburkne
Selje Trollhegg Krypsoleie Stolpestarr Skavgras
Svartvier Enghumleblom * Skogstorkenebb * Trådstarr Fagermoser
Grønnvier Soleiehov * Vendelrot * Slåttestarr Palmerose
Utheva skrift: Dominerende arter; * Skiller mot fattig sumpskog (8c)