Hopp til hovedinnholdet

Rik edellauvskog

5b Rik edellauvskog alm i sørvendt li_Vega_2003_ ANB
Rik edellauvskog med alm i sørvendt li på Vega, Nordland.
Foto: Anders Bryn/NIBIO.

Dette er ei samlegruppe for all varmekjær lauvskog på næringsrik mark.

Økologi

Typen inneholder mange detaljenheter som for oversiktskartlegging slås sammen da de ofte opptrer i blanding, og hver for seg gjerne utgjør små areal. Rik edellauvskog har sin største utbredelse på kalkholdige bergarter. Klimatisk vil typen innta de mest gunstige lokalitetene, gjerne bratte sørhellinger. De forskjellige utformingene har ulike krav med hensyn til vasstilgang, fra tørre rasmarker til friskfuktige lisider.

Fysiognomi

Rik edellauvskog er av våre rikeste og frodigste skogtyper og inneholder ei lang rekke arter som ikke finnes andre steder. Tresjiktet vil være dominert av varmekjære lauvtrær. Bjørk, gråor og andre av de nordiske lauvtreslaga vil også som regel inngå. Skogtypen har ofte et busksjikt av hassel og hegg. Feltsjiktet utgjøres av gras og urter og er svært artsrikt, men kan være glissent på grunn av liten lystilgang. En del arter vil være felles med skoger av engtype. Botnsjiktet er oftest dårlig utvikla.

Viktige arter

Alm Hegg Tveskjeggveronika Sanikel Mjødurt
Ask Eføy Småmarimjelle Vivendel Firblad
Eik Krossved Kranskonvall Lerkespore Tannrot
Bøk Trollbær Kratthumleblom Blåveis Hengeaks
Lind Kraftfiol Ramsløk Kvitveis Lundrapp
Lønn Skogfiol Myske Skogsalat Skogsvingel
Hassel Gullstjerne Jordnøtt Nesleklokke Fingerstarr
Gråor Vårerteknapp Kusymre Storklokke Ormetegl
Bjørk Knollerteknapp Nyresoleie Liljekonvall
Svartor Markjordbær Vårkål Nyresoleie


Utbredelse

Rik edellauvskog kan på gunstige lokaliteter på Sør- og Østlandet, forekomme opp til 300 m o.h. Ellers finner vi typen i kyst og fjordstrøk i Sør-Norge, med spredte forekomster nord til Salten.