Hopp til hovedinnholdet

Lavhei

2c Lavhei6_Vordengvorda Høstdalen_Alvdal_050710_YNR
Lavhei, gulskinnutforming. Alvdal, Hedmark.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO

Lavheia opptrer på høgder i terrenget der snøen blåser vekk om vinteren

Økologi

Voksestedet er prega av næringsfattig og veldrenert grunn, tynt snødekke, vindslit og frost.

Fysiognomi

Vegetasjonen er lågvokst og artsfattig, gjerne brutt opp av stein og åpen grus. Krypende lyngarter og dvergbjørk samt snøskyende lavarter dominerer vegetasjonen. Urter og gras forekommer sparsomt. Botnsjiktet er oftest dominert av lav, men i områder med høgt beitetrykk fra rein kan lavdekket være nedbeita. Småvokst vier kan forekomme i lavheia. Ei utforming dominert av mjølbær finnes i tørre, sørvendte skråninger og grusrygger, ofte i seterområder med tråkkslitasje. Mot kysten vil lavdekninga gå ned og gråmose kan overta dominansen totalt. Ei kreklingdominert utforming kan også finnes. I kyststrøk og i Nord-Norge kan denne være dominerende.

Viktige arter

Dvergbjørk Greplyng Rabbesiv Fjellpryd Kvitkrull
Fjellkrekling Tyttebær Stivstarr * Gulskinn Heigråmose *
Rypebær Mjølbær Sauesingel Rabbeskjegg
Blokkebær Røsslyng Geitsvingel * Reinlavarter
Utheva skrift: Dominerende arter; * I nedbørrike strøk

Utbredelse

Lavheia er typisk for lågfjellet i hele fjellkjeda. Typen forekommer også på åpne rygger under skoggrensa og går opp i mellomfjellet. I nedbørfattige områder kan lavhei ha størst arealdekning av vegetasjonstypene. 
2c Lavhei gråmoseutforming_Bjørfarvassheia_Namdalseid_1994_YNR.jpg
Lavhei, gråmoseutforming. Namdalseid, Nord-Trøndelag. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.