Hopp til hovedinnholdet

Lav- og lyngrik bjørkeskog

4a Lav- og lyngrik bjørkeskog_Volfjellet Hommelfjellet_Tolga_070704 YNR
Lav- og lyngrik bjørkeskog, lavutforming. Tolga, Hedmark.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Lav- og lyngrik bjørkeskog omfatter de tørreste og mest næringsfattige utformingene av bjørkeskogen. Slik skog forekommer på grunnlendt mark, eller på tørre, næringsfattige lausavsetninger.

Økologi

Typen okkuperer gjerne høgtliggende parti i terrenget, der snødekket er beskjedent og vanntilgangen liten.

Fysiognomi

Dette er en lågproduktiv type med åpen og kortvokst tresetting. Trærne er gjerne flerstamma og krokete. Gras og urter er beskjedent representert. Lyng, lav og moser dominerer undervegetasjonen. Flere utforminger finnes. Lavrike utforminger finnes i første rekke i nedbørfattige områder. Her kan lavartene kvitkrull, reinlaver og islandslav danne ei tett matte som gir lite plass for andre arter.
 
I lyngdominerte utforminger kan røsslyng, krekling, blokkebær og tyttebær være dominerende arter. Blåbær kan ha stor dekning på de minst næringssvake arealene av typen. I mer humide strøk forekommer ei utforming med tjukk torvaktig råhumus. Her er røsslyng og blokkebær viktige arter. På eksponerte steder opp mot skoggrensa finner vi arter fra lavheia som greplyng, rypebær og gulskinn.

Utbredelse

Forekommer mest vanlig i fjellskog og i Nord-Norge. I låglandet vil furu oftest være det naturlige treslaget på de skrinneste voksestedene. 
4a Lav- og lyngrik bjørkeskog_5270 Lahpojavri_Kautokeino_080810_FAH .jpg
Finnmark har store areal med småvokst, glissen bjørkeskog på skrinn mark. Kautokeino, Finnmark. Foto: Finn-Arne Haugen/NIBIO.

Viktige arter

Bjørk Blokkebær Grepslyng Etasjehusmose Reinlavarter
Dvergbjørk Røsslyng Mjølbær Furumose Kvitkrull
Fjellkrekling Blåbær Smyle Sigdmoser Islandslav
Tyttebær Rypebær Sauesvingel Heigråmose Gulskinn
Utheva skrift: Dominerende arter