Hopp til hovedinnholdet

Knauser og kratt

Knauser og kratt, 10d, Nordburøy, Froan, 31. juli 2007, ANB
Knauser og kratt på Froan. Frøya, Sør-Trøndelag.
Foto: Anders Bryn/NIBIO.

Dette er lysåpne, oftest artsrike samfunn som forekommer på knauser og anna grunnlendt, tørr mark der skogen ikke har etablert seg. Her rår spesielle økologiske forhold med sterk solinnstråling og tørke om sommeren og frost og vindslitasje om vinteren.

Økologi

Typen er best utvikla på kalkrike og lettforvitterlige bergarter og er mer eller mindre kulturbetinga.

Fysiognomi

Knauser og kratt er en svært romslig vegetasjonstype som har til hensikt å fange opp vegetasjon som gjerne består av lys- og varmekrevende busker, gras og urter som ikke er konkurransedyktige i slutta skog. Dette er ofte kantsamfunn mellom varmekjær lauvskog og kulturmark eller nakent berg. Typen kan være svært artsrik. Knauser prega av bladsukkulenter hører også hjemme her.
 
I Nord-Norge finnes åpne knaussamfunn på rike bergarter langs kysten. Disse dekker ofte små areal i smale soner mot sjøen, er gjerne sterkt beita og dominert av kravfulle arter og viser ellers mange fellestrekk med reinrosehei.
 
I denne typen er også inkludert strandberg og fuglefjell som har over 25 prosent vegetasjonsdekke. Disse er nært knytta til den ytre kystsonen og er tydelig saltpåvirka, men har ellers ingen spesiell preferanse til berggrunn og klima.

Utbredelse

Typen finnes vanligst i nemoral sone, men går også i sørboreal og følger kysten til Troms. Strandberg/fugleberg finnes langs hele kysten.
10d Knauser og kratt1_1309 Gardvik_Seljord_05062005_JOH.JPG
Knauser og kratt. Seljord, Telemark. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.

 Viktige arter

Hassel Berberis Sølvmure Skogvikke Strandkjempe *
Slåpetorn Nyperosearter Smørbukk Blåklokke Strandsmelle *
Dvergmispel Bjønnbærarter Småsyre Stemorsblomst Engsyre *
Trollhegg Vivendel Knollmjødurt Fjørekoll Rosenrot *
Einer Rundbelg Blodstorkenebb Strandbalderbrå * Fjøresaulauk *
Hagtornarter Prikkperikum Kung Raudsvingel * Øyentrøstarter *
Geitved Bergknapparter Skogkløver Skjørbuksurt *
* Arter mest typisk for strandberg