Hopp til hovedinnholdet

Grassnøleie

1b Grassnøleie sau2_Storbekkfatet Vingelen_Tolga_110707_YNR
Finst på næringsfattig til middels næringsrik mark der snøen kan ligge til ut i juli. Vanlegaste utforming av typen er stivstorr- eller smyledominert. Innslaget av musøre kan vera stort.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO

Vegetasjonstype i lesider med langvarig snødekke, men smelter tidligere ut enn mosesnøleie. Utsmelting skjer som regel i slutten av juni eller først i juli.

Økologi

Næringstilstanden i jordsmonnet er fattig til moderat. De moderate snøleia på næringsrik grunn føres til lågurteng (3a). Vasstilgangen i vekstsesongen kan variere mye fra rikelig ved utsmelting til god opptørking ut over høsten. Svak solifluksjon kan opptre.

Fysiognomi

Dette er en vegetasjonstype med flere utforminger. Felles for disse er en artsfattig vegetasjon dominert av gras og halvgras. Stivstarrdominans er mest vanlig i grassnøleier i fjellkjeda i Sør-Norge, mens smyledominerte utforminger er mer vanlig i Nord-Norge og på Vestlandet. Ut mot kysten dominerer finnskjegg ofte i grassnøleia. Årsaken til dette kan være denne artens evne til å tåle hyppig frysing og smelting i jordsmonnet vår og høst. Finnskjeggdominans finnes også i innlandet på låglendte steder der vann stagnerer under avsmelting.
 
På overgangen mellom snøleie og rishei finner vi ofte en smal sone med dominans av smyle, fjellgulaks og fjellmarikåpe. Her er det lite innslag av typiske snøleiearter. På godt drenerte areal i mellomfjellet kan rabbesiv dominere. Bregneenger med langvarig snødekke føres også til grassnøleie med tilleggssymbolet p. I nedbørfattige strøk kan det på lokaliteter som tørker raskt opp etter utsmelting, være god dekning i botnsjiktet av lavarter som islandslav, saltlav og reinlaver.

Viktige arter

Stivstarr Fjellkvein Trefingerurt Bjørnemoser
Finnskjegg Rabbesiv Dverggråurt Islandslav
Smyle Seterfrytle Setergråurt Reinlav
Fjellgulaks Fjellmarikåpe Musøre
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Mest vanlig i mellomfjellet og øvre del av lågfjellet, men kan i snørike områder forekomme helt ned i bjørkebeltet. Typen opptrer som regel i baklier og forsenkninger, men høgt til fjells og i snørike områder kan den dekke store, flate mer heiprega areal.
1b Grassnøleie finnskjeggutf._ 606 Tomasbu_Sirdal_03082006_JOH.JPG
Grassnøleie, finnskjeggutforming. Sirdal, Vest-Agder. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.