Hopp til hovedinnholdet

Grasmyr

9c Grasmyr4_Hanksjøen nord Kjurrudalen_Os_090807_YNR
Trådstarrdominert grasmyr. Os, Hedmark.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Dette omfatter alle jordvassmyrer som ikke er dominert av bjønnskjegg.

Økologi

Typen er avhengig av tilførsel av vann som har vært i kontakt med mineraljord. Utforminga av vegetasjonsdekket vil være påvirka av hvor høgt vannet står, hvor fort vannet strømmer (virkning på oksygeninnhold) og mengde av næringssalt oppløst i vannet. Rike utforminger er avhengig av jordvann som har vært i kontakt med næringsrik grunn.
 
Grasmyrene forekommer i flatt og moderat hellende terreng. I strøk med mye nedbør er bakkemyrer vanlig og kan forekomme i terreng med opp til 20-30 graders helning. Torvmatta veksler fra fast til mjuk. Torvavsetningenes tjukkelse vil variere mye. På kalkmyrer i fjellet vil torvdekket ofte være svært tynt.

Fysiognomi

Ulike starr- og grasarter dominerer i feltsjiktet. Næringsfattige utforminger har et lite artsutvalg der 2-3 arter kan dominere fullstendig. Dette gjelder spesielt blåtopp, bjønnskjegg, flaskestarr, trådstarr, slåttestarr og duskull. Botnsjikt av torvmoser er her mest vanlig. I næringsrike utforminger kommer mer kravfulle arter inn, deriblant mange urter. Her finner vi stor artsrikdom. Botnsjiktet består av brunmoser og næringskrevende bladmoser. De rikeste utformingene, kalkmyrene, gir vi tilleggssymbolet k. Der myrvannet er rikt på oksygen kan vi få et kraftig oppslag av sølvvier og lappvier. Langs kysten i sør og vest kan pors ha høg dekning i busksjiktet.

Viktige arter

Sølvvier Rome Engmarihand * Trådstarr Breiull *
Lappvier Bjønnbrodd * Gulsildre # Slåttestarr Gulstarr *
Myrtevier # Jåblom * Brudespore # Stolpestarr Blankstar *
Pors Fjelltistel * Duskull Stjernestarr Myrtust #
Myrhatt Svarttopp * Torvull Sveltull Kastanjesiv#
Bukkeblad Vanlig myrklegg Bjønnskjegg Gråstarr Trillingsiv #
Myrfiol Flekkmarihand Blåtopp Strengstarr Hårstarr #
Tepperot Fjellfrøstjerne * Flaskestarr Kornstarr * Sotstar #
 Utheva skrift: Dominerende arter; * Rikmyr; # Kalkmyr

Utbredelse

Dette er den vanligste av myrtypene og finnes over hele landet fra kysten og opp i lågfjellet. Særlig i området opp mot og like over skoggrensa kan typen danne store, sammenhengende parti. 
9c Grasmyr_606 Tomasbu_Sirdal_03082006_JOH.JPG
Grasmyr i hellende terreng. Sirdal, Vest-Agder. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.