Hopp til hovedinnholdet

Fuktskog

8a Fuktskog bjørk_øvre Gardselva Hopvatnet_Steigen_01_PKB
Blåtoppdominert fuktskog med bjørk. Hamarøy, Nordland.
Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.

Fuktskog finnes i nedbørrike strøk av landet og er en økologisk overgangstype mellom myr/sumpskog og skog på fastmark.

Økologi

Næringstilstanden er låg til moderat, jorda har høgt humusinnhold og vassmetninga vil i lange perioder være høg. Skogproduksjonen er låg, men undervegetasjonen kan være frodig der næringsforholda er gode.
 
Ei utforming opptrer på grunnlendt mark med sigevann. Artssinventaret her er mye det samme som på skrinne fuktheier. Ei anna utforming finnes i hellende terreng med djupere jordsmonn. Denne kan ha preg av gjengroing av de rikeste delene av fukthei eller bakkemyr.

Fysiognomi

Tresjiktet kan ha furu eller bjørk. Den skrinneste utforminga på grunnlendt mark i låglandet, vil oftest ha furu. Feltsjiktet her domineres av arter som bjønnskjegg, torvull og blåtopp. Røsslyng, krekling, kvitlyng, klokkelyng og rome kan ha høgt innslag. Ved bedre næringstilgang og ofte djupere jordsmonn, får gjerne blåtopp sterk dominans i feltsjiktet. Botnsjiktet er dekt av moser.

Viktige arter

Furu Kvitlyng Skrubbær Heisiv
Bjørk Blokkebær Blåtopp Torvull
Krekling Rome Bjønnskjegg Heigramose
Røsslyng Molte Finnskjegg Torvmoser
Blåbær Tepperot Smyle
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Typen er vanlig i nedbørrike deler av landet, og kan ellers forekomme i humide områder i mellom- og nordboreal sone. 
8a Fuktskog_311 Smidjefjellet_Sveio_19072007_JOH.JPG
Blåtoppdominert fuktskog med furu. Sveio, Hordaland. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.