Hopp til hovedinnholdet

Fukthei

10c Fukthei_Solund_24092009_JOH
Fukthei. Solund, Sogn og Fjordane.
Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.

Dette er låglandets motstykke til fuktheia i fjellet. På samme måte som røsslynghei er dette oftest kulturbetinga vegetasjonssamfunn som vil være utsatt for gjengroing av skog dersom kulturpåvirkning i første rekke gjennom beiting, opphører.

Økologi

Fuktheia opptrer på dårlig drenerte parti i terrenget og gjerne i slake skråninger med noe sigevannspåvirkning. Typen finnes også på grunnlendt mark med vassig over berget. Fuktheia står på mange måter i ei mellomstilling mellom lynghei og myr og opptrer ofte i mosaikk med disse.

Fysiognomi

Feltsjiktet er dominert av gras og halvgras. Blåtopp og bjønnskjegg er spesielt viktige arter. Lyngdekninga kan være betydelig, men ikke over 50 prosent. Torvmoser har ofte stor dekning i botnen.

Viktige arter

Pors Tepperot Smyle Bjønnskjegg
Røsslyng Rome Heisiv Torvmoser
Klokkelyng Blåtopp Duskull
Blåbær Finnskjegg Stjernestarr
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Fukthei i låglandet finnes langs kysten fra ytre Oslofjord til Sør-Troms med tyngdepunkt mellom Agder og Helgeland. 
10c Fukthei_216 Algerøy_ Fjell_30072007_JOH.JPG
Blåtoppdominert fukthei på Algerøy. Fjell, Hordaland. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.