Hopp til hovedinnholdet

Fukt- og strandenger

10e Fukteng vendelrot_Altervassmyra_Vega_030703_MIA
Fukteng med vendelrot. Vega, Nordland.
Foto: Michael Angeloff/NIBIO.

Vi har her slått sammen fuktenger og strandenger i en type. Enhetens plassering på kartet vil fortelle hvilke av disse to vi har med å gjøre.

Økologi

Dette er en kompleks enhet med ei rekke utforminger som delvis er betinga av beiting og anna kulturpåvirkning. Ulike utforminger forekommer, avhengig av næringstilgang og nivå over havflata.
 
Fuktenger er fuktig/våt mark i senkninger, langs bekker, elver, sjøstrender og andre steder med dårlig drenering. Dette vil ofte være tidligere beite- eller slåttemark som er i ferd med å gro igjen.
 
Strandengene finnes i området der hav og land møtes. Typen kan periodevis være oversvømt av saltvann eller brakkvann. Svært mange utforminger finnes, avhengig av substrat, nivå over havflata, saltpåvirkning, næringstilførsel, eksponering og klima. Sterk beitepåvirkning er vanlig.

Fysiognomi

Fuktengene har et tett feltsjikt dominert av fuktighetskrevende urter, gras og halvgras. Mjødurt dominerer ofte i rike utforminger der beiting har opphørt. Strandengene kan ha mange ulike utforminger, men vil oftest ha ei tett, homogen vegetasjonsmatte dominert av starr, siv og grasarter. Innslaget av urter er spredt og botnsjiktet er dårlig utvikla. Dominans av mjødurt og andre høgvokste urter kan finnes på flate strender med lite erosjon. 

Viktige arter  i fukteng

Sølvbunke Slåttestarr Krypsoleie Enghumleblom
Blåtopp Gråstarr Mjødurt Sløke
Skogrørkvein Knappsiv Myrtistel Vendelrot
Krypkvein Lyssiv Kystmaure Hundekjeks
Englodnegras Strandrug Sumphaukeskjegg
Utheva skrift: Dominerende arter
 

Viktige arter i strandeng og -sump

Saltgrasarter Smårørkvein Skjørbuksurt Myrsaulauk Saltbendel
Sivaksarter Takrør Mjødurt Kjeldeurt Havbendel
Raudsvingel Strandrør Tiriltunge Fjørekoll Strandkryp
Smårapp Saltsiv Fjøresaulauk Gåsemure Strandkjempe
Krypkvein Havstarr Strandkvann Salturtarter Vasshårarter
Utheva skrift: Dominerende arter

Utbredelse

Både fukt- og strandenger opptrer i låglandet over hele landet.
10e Strandeng beita_Vikna_190511_YNR.JPG
Beita strandeng. Vikna, Nord-Trøndelag. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.