Hopp til hovedinnholdet

Flommarkkratt

4f Flommarkkratt3_Vågåvatnet_Lom_120805_YNR
Flommarkkratt langs Vågåvatnet. Lom, Oppland.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Dette er krattvegetasjon på ustabil mark langs elvekanter eller på banker og ører i elveløp.

Økologi

Områda blir periodevis oversvømt og vegetasjonen blir i tillegg utsatt for mekanisk slitasje. Undergrunnen kan variere fra silt til rullestein. Overflata er oftest veldrenert.

Fysiognomi

Det er stor variasjon i artssammensetning innen typen, avhengig av vegetasjonens utviklingstrinn, næringsinnhold i sedimentene, drenering, flomaktivitet og høgdelag/region. Karakteristisk for typen er mangel på tresjikt og et mer eller mindre velutvikla busksjikt. Felt- og botnsjikt vil ofte være glissent avhengig av stabiliteten i substratet. Blandingskratt av gråor, selje, hegg, bjørk og vierarter er vanlig. I låglandet i Sør-Norge finner vi spesielle utforminger dominert av arter som klåved, tindved, doggpil og mandelpil.

Viktige arter

Gråor Tindved Vierarter Fuglevikke Sølvbunke *
Bjørk Mandelpil Ryllik Soleiehov * Sauesvingel
Selje Doggpil Krypsoleie * Myrmaure * Trådsiv *
Hegg Snellearter * Kvitmaure Engsyre Slåttestarr *
Klåved Mjødurt * Engsoleie Reinfann
* Dårlig drenering i overflata

Utbredelse

Forekommer i alle regioner og høgdelag opp til skoggrensa. 
Flommarkkratt6_Atna Straumbu_Folldal_190704_YNR.JPG
Flommarkkratt langs Atna. Stor-Elvdal, Hedmark. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.