Hopp til hovedinnholdet

Fattig sumpskog

8c Fattig sumpskog bjørk gran_under Blombakklia Svartfjell_Lenvik_080710_PKB
Fattig sumpskog med bjørk. Lenvik, Troms.
Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.

Skog på forsumpa mark i senkninger i fastmarksskog og langs kanten av elver, vann og myrer. I nedbørrike områder kan typen også opptre i hellende terreng.

Økologi

Næringstilgangen er moderat til liten. Typen utgjør gjerne en sone mellom fattig/intermediær grasmyr og fastmark. Fattig og intermediær myr med tresetting som tilfredsstiller kravet til skog, blir også ført hit.

Fysiognomi

Gran, bjørk og gråor er vanlig i tresjiktet. I ytre strøk på Vestlandet forekommer svartor som dominerende treslag. Tresettinga kan være av varierende tetthet, men trærne vil være tydelig hemma i vekst. Ofte har vi et ujamt busksjikt av smågran og bjørk. Innslag av vierarter er vanlig i busksjiktet, i nedbørrike strøk forekommer pors. Feltsjiktet varierer mye etter tilgang på vann og næring i jorda. Tørre utforminger vil ha høg dekning av lyng, mens rike og fuktige former får mer starr, gras og urter. Vanlige arter er molte, skogsnelle, blåbær, blåtopp, trådsiv og flere starrarter. Botnsjiktet består av ei tett matte med torvmoser.

Viktige arter

Gran Pors * Myrfiol Skogrørkvein Bjønnskjegg
Bjørk Blåbær Myrhatt Slåttestarr Duskull
Furu Blokkebær Skogstjerne Flaskestarr Trådsiv
Gråor Molte Skrubbær * Gråstarr Skogsnelle
Svartor * Småtveblad Blåtopp * Trådstarr Torvmoser
Utheva skrift: Dominerende arter; * I nedbørrike strøk

Utbredelse

Opptrer fra låglandet og opp til skoggrensa. 
8c Fattig sumpskog K1_1204 Sparsås_Froland_07072006_JOH.JPG
Fattig sumpskog med furu og blåtopp. Froland, Aust-Agder. Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.