Hopp til hovedinnholdet

Engbjørkeskog

4c Engbjørkeskog1 C2a Høgstaudeutf._1311 Løkjegrønuten_Hjartdal_18072005_JOH
Engbjørkeskog, høgstaudeutforming. Hjartdal, Telemark.
Foto: Johnny Hofsten/NIBIO

Engbjørkeskog er en fellesbetegnelse for alle bjørkeskogstyper på næringsrik mark dominert av urter, gras og bregner. Mest typisk forekommer engbjørkeskogen nederst i lier, i forsenkninger og langs vassdrag. På rike bergarter kan typen også gå på opplendte terrengformer.

Økologi

Vi kan dele typen i tre hovedutforminger: Lågurtutforminga opptrer på næringsrik mark med moderat vassforsyning, ofte i solvarme lisider. Storbregneutforminga finner vi på steder med frisk til våt grunn, først og fremst i kyststrøk, men også i fjellskog i innlandet. Høgstaudeutforminga krever rikelig tilgang på friskt sigevann og bedre næringstilgang enn forrige type.

Fysiognomi

Engbjørkeskog er en høgproduktiv og artsrik vegetasjonstype. Tresjiktet er rettstamma og dominert av bjørk, men også andre arter som osp, rogn, selje og vierarter kan stedvis ha høg dekning. Innslag av varmekjære treslag er vanlig i låglandet i Sør-Norge.
 
Lågurtutforminga er prega av låge urter og gras, høgstauder kan finnes spredt. Skogstorkenebb, teiebær og hengeaks er karakteristisk. Storbregneutforminga er dominert av høge bregner som skogburkne, fjellburkne og smørtelg, mens høgstauder spiller mindre rolle.
 
I høgstaudetypen vil høgstauder dominere, på friske parti kan det forekomme et busksjikt av vier. I områder som har hatt aktiv utnytting av utmarka til beite og slått har engbjørkeskogen vært de viktigste høstingsareala. Kulturpåvirka areal av engbjørkeskog kan være svært grasrike i forhold til "normal" utforming.
 

Utbredelse

Forekommer vanlig i fjellskog og i Nord-Norge. Utenom granskogsområda går typen også ned i låglandet. 
4c engskog_Storbregneutforming_921 Hollekve_Sogndal_17082009_JOH.JPG
Engbjørkeskog, storbregneutforming. Sogndal, Sogn og Fjordane Foto: Johnny Hofsten/NIBIO.

Viktige arter

Bjørk Kvitsoleie * Enghumleblom * Engsoleie Skogrørkvein +
Rogn Vendelrot * Legeveronika # Engsyre Hengeaks #
Osp Mjødurt * Seterlågurt Svarttopp # Smyle
Selje +* Ballblom #* Fjelltistel # Sølvbunke * Skogburkne +*
Vierarter Teiebær # Skogfiol # Engkvein Fjellburkne +
Tyrihjelm * Kvitbladtistel * Fjellfiol # Gulaks # Sauetelg +
Turt * Skogstorkenebb #* Fjellfrøstjerne # Myskegras * Smørtelg
    Ormetelg #
Utheva skrift: Dominerende arter; # Lågurtskog; + Storbregneskog; * Høgstaudeskog