Hopp til hovedinnholdet

Dyrka mark

11a Dyrka mark_5672 Holganjarga_Karasjok_230810_FAH
Dyrka mark. Karasjok, Finnmark.
Foto: Finn-Arne Haugen/NIBIO.

Dette omfatter alt jordbruksareal som er fulldyrka ned til vanlig pløyedjup, eller er overflatedyrka.

Fysiognomi

Vegetasjonen på dyrka mark varierer etter kulturvekst. Dette registreres ikke ved kartlegging. Dyrka mark ute av drift, det vil si ødeenger, gis tilleggssymbolet ^. Kjennetegn for denne fasen er innslag av pionerarter typisk for gjengroing av kulturmark; lauvtennung, geitrams, hundekjeks, mjødurt, skogstorkenebb m.fl. Tjukt lag av daugras er karakteristisk. Enger dominert av sølvbunke er vanskelig å vurdere da disse kan ligge i mange år uten at forandring skjer.

Utbredelse

Hele landet opp i nedre deler av lågfjellet.