Hopp til hovedinnholdet

Blåbærgranskog

7b Blåbærgranskog4_Nysætra Åstdalen_Hamar_260808_YNR
Blåbærgranskog med smyle og blåbær. Hamar, Hedmark.
Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Vegetasjonstypen okkuperer areal som ligger mellom den lav- og lyngrike skogen og engskogen med hensyn på næringstilgang og vannforsyning i jorda.

Økologi

Dette er parallell til typene blåbærbjørkeskog (4b) og blåbærfuruskog (6b) med grandominans. Typen opptrer oftest i flatt eller litt hellende terreng med god drenering og godt jorddekke.

Fysiognomi

Blåbærgranskog er en artsfattig granskogtype ofte med gran som eneste treslag. På noe magrere mark kommer furu inn, mens friskere parti kan ha innslag av bjørk, rogn og selje. Blåbær, tyttebær og smyle dominerer feltsjiktet sammen med et fåtall urter som maiblom, skogstjerne, nikkevintergrønn, gullris m.fl. På hogstflater og lysåpne steder ellers kan smyle dominere helt. Botnsjiktet er ei matte av husmoser, mens lav har beskjeden dekning.
 
Ei småbregnedominert utforming opptrer på friskere areal. Her finnes noen flere arter i alle sjikt og karakteristisk er flekker med torvmoser i skogbotnen som indikerer rikelig vanntilgang. Innslag av arter som gaukesyre, hengeveng og spredt skogstorkenebb er karakteristisk. Hogstflater kan ha mye engkvein og sølvbunke.

Viktige arter

Gran Skrubbær Kvitveis * Hårfrytle Blanksigdmose
Bjørk Maiblom Gauksyre Fugletelg Ribbesigdmose
Furu Gullris Stormarimjelle * Hengeving * Etasjehusmose
Blåbær Linnea Nikkeventergrønn Sauetelg * Furumose
Tyttebær Skogstjerne Smyle Smørtelg *
Utheva skrift: Dominerende arter; * Spesielt i småbregneutforming

Utbredelse

I granskogsområda er dette den vanligste skogtypen, men den er også vanlig som plantemark i resten av landet. Småbregneutforminga opptrer helst i nordboreal og mellomboreal sone. I sørboreal og boreonemoral opptrer småbregnetypen helst i baklier og erstattes av lågurtskog på varmere og tørrere steder. 
7b Blåbærgranskog plantefelt_Skrivilberget vest_Grue_230609_YNR.jpg
Smyledominert plantefelt i blåbærgranskog. Grue, Hedmark. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.