Hopp til hovedinnholdet

Blåbærbjørkeskog

4b Blåbærbjørkeskog gammalskog_under Blombakklia - Svartfjell_Lenvik_080710_PKB
Gammel blåbærbjørkeskog. Lenvik, Troms.
Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO

Den vanligste av bjørkeskogene er blåbærbjørkeskog. Denne typen inntar ei midtstilling med hensyn til krav både til vann og næring i jorda.

Økologi

Blåbærbjørkeskogen er avhengig av bedre tilgang på vann og næring enn forrige type, men vil ha mindre av dette enn neste type som er engbjørkeskog. Typen opptrer både i opplendt og hellende terreng, samt i lisider med moderat vannforsyning.

Fysiognomi

Som forrige type er også dette en artsfattig skog, men tresjiktet er her høgere, tettere og mer rettstamma. De viktigste artene i feltsjiktet vil som regel være blåbær og smyle. Tyttebær kan ha god dekning sammen med spredt forekomst av et mindre antall urter. Et tett dekke av moser som etasjehusmose, furumose og sigdmoser er vanlig. I fjellskogen vil svært mange arter være felles med risheia. Her kan fjellkrekling være en dominerende art sammen med blåbær.
 
Mot kysten og nordover kommer skrubbær inn og kan opptre som dominerende. Her får en også ofte et blåtoppinnslag. Sterk smyledominans kan utvikles etter angrep av bjørkemåler. På lokaliteter med langvarig snødekke eller i forsenkninger der vann blir stående, kan vi få høg finnskjeggdekning. Dette kan også forekomme som følge av sterk beiting. I denne typen tar vi også med småbregneutforminger som opptrer på friskere og noe mer næringsrik grunn enn de reine blåbærskogene.

Utbredelse

Som regel dominerende vegetasjonstype i fjellskog og i Nord-Norge. Utenfor granskogsområdet er typen også vanlig i låglandet. 
4b Blåbærbjørkeskog2_Hovdenget Gammeldalen_Tynset_210607_YNR.JPG
Blåbærbjørkeskog med blåbær og smyle. Tynset, Hedmark. Foto: Yngve Rekdal/NIBIO.

Viktige arter

Bjørk Engkvein * Skogstjerne Fugletelg Furumose
Blåbær Finnskjegg Stri kråkefot Hengeving # Grantorvmose "
Tyttebær Hårfrytle Stormarimjelle Sauetelg # Blanksigdmose
Fjellkrekling Blåtopp * Maiblom Gauksyre # Ribbesigdmose
Smyle Kvitveis # Gullris Bjønnkam *
Gulaks Tepperot * Skrubbær Etajehusmose
Utheva skrift: Dominerende arter; * I kyststrøk # Småbregneskog