Hopp til hovedinnholdet

Beitevoll

11b beitevoll_utsikt mot NØ_308 Mosterøy_Rennesøy_12082008_JOH
Beitevoll på Mosterøy. Rennesøy, Rogaland.
Foto: Johnny Hofsten/NBIO.

 
 

Dette er gras- og urtedominert vegetasjon som er oppstått ved langvarig utnytting til slått og beite.

Økologi

Hit føres kulturbeite og setervoller som ikke er fulldyrka eller overflatedyrka, og andre sterkt beita areal i utmark der gras og beitetålende urter dominerer over opprinnelig vegetasjon. Forskjellige utforminger forekommer etter kulturpåvirkning, tilgang på vann og næring i jorda og region/høgdelag.

Fysiognomi

Svært ulike utforminger finnes fra fuktenger med innslag av myrarter til tørrenger dominert av tørketålende urter og gras. Felles for utformingene av denne typen er at de bærer sterkt preg av kulturpåvirkning og domineres av urter og gras som er tilpassa dette. Finnskjeggdominans forekommer ofte på fattig mark. Slike areal gis tilleggssymbolet n. Beitemark under gjengroing får tilleggssymbolet ^ for dårlig hevd.

Viktige arter

Gulmaure Raudkløver Engkallarter Raudsvingel
Tiriltunge Ryllik Raud jonsokblom Gulaks
Firkantperikum Blåkoll Hundekjeks Finnskjegg
Karve Løvetannarter Prestekekrage Blåtopp
Fuglevikke Svevearter Mjødurt Engrapp
Vanlig øyentrøst Engsoleie Søtearter Dunhavre
Vårpengeurt Engsyre Fjellfrøstjerne Engfrytle
Blåklokke Harerug Sølvbunke Sauesvingel
Kvitkløver Kystmaure Engkvein Engkransemose


Utbredelse

Hele landet opp i nedre deler av lågfjellet. 
11b Beitevoll_4271 Bjørnskarddalen under Fagerfjellet_Tromsø_130808_PKB.JPG
Beitevoll under Fagerfjellet. Tromsø, Troms. Foto: Per K. Bjørklund/NIBIO.