Hopp til hovedinnholdet

Alpin røsslynghei

2f Alpin røsslynghei_Sølendalen vest_Rendalen_090806_HPK
Alpin røsslynghei med lav. Rendalen, Hedmark.
Foto: Hans Petter Kristoffersen/NIBIO

Alpin røsslynghei er knytta til veldrenert og næringsfattig mark i nedre del av lågfjellet, samt åpen mark rett under skoggrensa.

Økologi

Typen opptrer ofte på tynt jordsmonn og gjerne i kombinasjon med nakent berg. Snødekket er stabilt og smelter tidlig ut.

Fysiognomi

Røsslyng dominerer alltid de vegetasjonsdekte partiene. Arter som blokkebær, smyle, krekling og dvergbjørk forekommer vanlig. Der typen nærmer seg alpin fukthei (2g), vil bjønnskjegg og blåtopp dominere. Et tett botnsjikt av etasjehusmose er vanlig. Innslag av lav kan være stort i innlandsstrøk.

Viktige arter

Røsslyng Blåbær Blåtopp * Kvitkrull
Klokkelyng * Dvergbjørk Skrubbær * Reinlav
Krekling Smyle Etasjehusmose Gulskinn
Blokkebær Bjønnskjegg *  Heigråmose *
Utheva skrift: Dominerende arter; * Kyst

Utbredelse

Alpin røsslynghei kan dekke store areal i kystnære fjellstrøk på Sør- og Vestlandet og i Trøndelag. I østlige fjellstrøk på Østlandet opptrer også røsslynghei vanlig. 
2f Alpin røsslynghei2_7062 Kvifjorden_Bygland_030806_ANB.JPG
Alpin røsslynghei med småvokst bjørkekratt. Bygland, Aust-Agder. Foto: Anders Bryn/nibio.